Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Otvory ve stavebních objektech

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Otvory ve stavebních objektech

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

teoretický

Vstupní předpoklady

Základní znalosti o svislých  stavebních konstrukcích  a konstrukcích střech, ve kterých se provádí otvory, názvosloví okenních a dveřních otvorů, rozdělení oken a dveří

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému druhému ročníku střední školy stavební nebo učebního oboru zedník, montér suchých staveb

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolventi získají přehled o okenních otvorech ve svislých konstrukcích, o střešních oknech a o dveřních otvorech z hlediska tepelných izolací.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • má přehled o všech druzích otvorů ve stavebním objektu
 • zdůvodní nutnost použití kvalitních oken s dlouhou životností
 • porovná různé typy oken z hlediska jejich tepelně izolačních vlastností
 • vysvětlí konstrukci dřevěného EURO - okna
 • porovná výhody a nevýhody tří a více komorových plastových oken
 • seznámí se s různými okenními profily z hliníku včetně konstrukcí pro zasklívání zimních zahrad, bazénových místností apod.
 • vysvětlí skladbu kombinovaného profilu (dřevo-kov, plast-kov) a zdůvodní jejich výhody
 • seznámí se s montáží střešních oken při úpravách podkroví pomocí sádrokartonových konstrukcí
 • vysvětlí význam vikýře a jeho úpravy v souvislosti s únikem tepla
 • navrhne vhodné vchodové dveře z hlediska úspory tepelné energie a sohledem na prostředí, ve kterém budou umístěny
 • zvolí vhodných typ vrat (nejčastěji garážových) s ohledem na různé požadavky - úniky tepla, ochrana před vniknutím apod.
 • navrhne vhodnou zastiňovací techniku pro jednotlivé typy oken s ohledem na jejich velikost, orientaci, konstrukci apod.
 • seznámí se s montáží horizontálních a vertikálních žaluzií, markýz, rolet a roletových systémů
 • má přehled o místech, kde v okolí otvorů vznikají tepelné mosty
 • vysvětlí možnosti zábrany vzniku tepelných mostů v konstrukcích

Obsah modulu

 • vliv oken a dveří na vzhled fasády, začlenění do prostředí, tvorba životního prostředí
 • přehled otvorů ve svislých nosných konstrukcích
 • rozdělení oken podle materiálu a zasklení
 • konstrukce dřevěných EURO - oken, plastových vícekomorových oken, hliníkových oken a oken kombinovaných
 • druhy kování pro jednotlivá okna, mikroventilace
 • konstrukce střešních oken a jejich zabudování do sádrokartonových konstrukcí v podkroví
 • rozdělení dveří podle materiálu a konstrukce
 • požadavky na dveře vchodové a vnitřní
 • druhy zárubní a kování pro jednotlivé typy dveří
 • překlady nad otvory a jejich úpravy vsouvislosti s možností vzniku tepelných mostů
 • možnosti zastínění okenních otvorů - žaluzie horizontální a vertikální, rolety, markýzy, roletové systémy
 • dodatečné těsnění oken a dveří
 • přehled vrat zhlediska jejich použití - ocelová, dřevěná, sekční, roletová
 • únik tepla zbudovy infiltrací otvorů - úspora energie
 • čtení otvorů ze stavebních výkresů

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky

Ukázky prospektů výrobců oken a dveří

Exkurze ve výrobně plastových oken

Samostudium

Způsob ukončení

Ústní zkouška - 20 témat

(odpověď na jedno zvolené téma)

Hodnocení výsledků vzdělávání

Samostatnost v tvorbě odpovědí a řešení problémů

Výborný: 100 - 85 %

Chvalitebný: 84 - 70 %

Dobrý: 69 - 50 %

Dostatečný: 49 - 30 %

Nedostatečný: 29 - 0 %

Doporučená literatura

Doseděl, A. a kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví. Praha, Sobotáles 2004, s. 49-55

Hájek, V. a kol.: Pozemní stavitelství I pro 1.ročník SPŠ stavebních. Praha, Sobotáles 1996, s. 71-84

Katalogy výrobců oken (Vekra), střešních oken (Velux), dveří (Sapeli)

 

Kontaktní osoby:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz, www.ssescv.cz

Nahoru