Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Popis projektu PaK

Projekt probíhal od června do října 2008, byl řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, uskutečňoval ho Národní ústav odborného vzdělávání a na financování se podílel Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.  

Celý název: Podpora rozvoje partnerství škol a podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v České republice
Zkrácený název: Partnerství a kvalita (zkratka PaK) 
Název projektu anglicky: Support of the partnerships between schools and companies heading toward the improvement in quality of vocational education
Realizace projektu: květen – říjen 2008
Název a číslo operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - CZ.04.1.03
Název a číslo priority: Rozvoj celoživotního učení - 3.3
Název a číslo opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systému vzdělávání - 3.3.1
Program podpory: Systémový/Národní projekt
Číslo výzvy: SP.3.1.7
Oblast zásahu: Rozvoj vzdělávaní a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)

 


Zdůvodnění a vazby

V České republice se v oblasti celkového kontextu odborného vzdělávání podařilo promyšleným strategickým postupem a ve vazbě na realizaci systémových projektů MŠMT dosáhnout řady významných cílů, např.:

 • byl zpracován, široce diskutován a vládou České republiky schválen dokument „Strategie celoživotního učení ČR“,
 • pokračuje kurikulární reforma v počátečním odborném vzdělávání na středoškolské úrovni,
 • začal platit zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Společným jmenovatelem těchto procesů či aktivit a klíčovým prvkem jejich pojetí je jednak orientace na cílové kompetence a na výsledky učení, jednak snaha podpořit růst kvality počátečního a dalšího odborného vzdělávání vytvářením a zlepšováním podmínek pro propojování cílů a obsahu vzdělávání s požadavky zjištěnými a popsanými na trhu práce. Oba uvedené akcenty vzájemně souvisí a jsou plně v souladu s akcenty a trendy evropskými. Z popsané situace vycházel i základní cíl projektu Partnerství a kvalita.

Projekt reagoval na potřebu rozvíjet partnerství škol s podniky a firmami:

 • v souvislosti s realizací kurikulární reformy - tedy s tvorbou školních vzdělávacích programů a s přípravou na jejich praktické využívání,
 • při využívání nových možností vzdělavatelů souvisejících s postupným naplňováním Národní soustavy kvalifikací,
 • v souvislosti s podněty z evropského prostředí, zejména ve vazbě na praktickou implementaci Evropského rámce kvalifikací (EQF) a Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET).

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo podpořit partnerství škol a podniků v oblasti odborného počátečního a dalšího vzdělávání. Byla zmapována situace v oblasti partnerství škol a podniků, provedeny analýzy stávajícího stavu, nalezeny a popsány příklady dobré praxe v ČR i v rámci EU. Byly analyzovány nástroje pro podporu partnerství doporučené na evropské úrovni (EQF, ECVET) a navrženy možnosti implementace v prostředí ČR.

Cílové skupiny:

 • organizace sociálních partnerů,
 • orgány samosprávy,
 • pedagogičtí, poradenští a další odborní pracovníci a management všech typů škol a školských zařízení.

Přínos pro cílovou skupinu:

Díky realizaci projektu se zlepší zapojení zaměstnavatelů do přípravy, realizace a hodnocení výsledků počátečního odborného vzdělávání, což přispěje k jeho  modernizaci a k lepšímu propojení vzdělávání a praxe. Školy mohou ve školních vzdělávacích programech rychleji akceptovat měnící se kvalifikační požadavky regionálního trhu práce. Zaměstnavatelé tak pomohou připravit absolventy s širokým profilem odborného vzdělání, s lepšími vyhlídkami na uplatnitelnost na trhu práce. Na základě vytvoření systémového rámce pro komunikaci škol a zaměstnavatelů se rovněž zvýší přístup škol k nejnovějším technologiím. Budoucí absolventi odborných škol získají díky odborné přípravě v reálném pracovním prostředí lepší představu o fungování trhu práce, posílí svou identifikaci se zvoleným oborem i zájem pracovat ve zvoleném oboru/profesi, často u zaměstnavatele, kde vykonávali odborný výcvik.
Pracovníkům státní správy i samosprávy usnadní výsledky projektu komunikaci se sociálními partnery, která je zacílena k dosažení žádoucího konsensu při stanovení cílů vzdělávací politiky na národní i regionální úrovni.

Klíčové aktivity projektu

 • Analýza evropského a národního kontextu spolupráce škol a podniků v počátečním a dalším vzdělávání
 • Studijní návštěva skupiny odborníků tematicky zaměřená na sledování vlivu sociálních partnerů na kvalitu odborného vzdělávání
 • Analýza a popis vybraných faktorů ovlivňujících kvalitu odborného vzdělávání v České republice
 • Analýza a popsání možného vlivu zavedení ECVET na odborné vzdělávání v České republice
 • Analýza evropských aktivit a iniciativ v odborném vzdělávání
 • Příprava materiálu pro informační podporu kurikulární reformy v počátečním odborném vzdělávání a jejích širších souvislostí

Nahoru