Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Poradní skupina

Cílové zaměření práce skupiny spočívá v konzultační, metodické, a hodnoticí činnosti a vede k důležitým pracovním výstupům Koordinačního centra EQF.

Poradní skupina:

 • poskytuje (prostřednictvím svých členů) konzultace v důležitých otázkách spojených s agendou Koordinačního centra,
 • hodnotí a posuzuje pracovní výstupy centra a vyhodnocuje jejich možné dopady na cílové skupiny,
 • hodnotí a posuzuje koncepční a metodické materiály související s dalším vývojem Národní soustavy kvalifikací,
 • spolupracuje při vytváření zásadních dokumentů a stanovisek k nim,
 • podílí se na šíření informací o kvalifikačních soustavách (zejména Národní soustavy kvalifikací) a o výstupech činnosti Koordinačního centra EQF,
 • podílí se na slaďování přístupů k otázkám kvalifikací - zejména ve vazbě na sektorové aspekty a kvalifikační úrovně (vysoké školy),
 • monitoruje kvalitu procesů a výstupů a přispívá tak k transparentnosti v agendě centra,
 • zapojuje se (prostřednictvím vybraných členů) do řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti kvalifikací.

Členy poradní  skupiny jsou zástupci těchto institucí:

 • Centrum pro studium vysokého školství
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Hospodářská komora České republiky
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Masarykova univerzita
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Národní ústav odborného vzdělávání
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Nahoru