Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Potřeby trhu práce

Z hlediska úspěšného přechodu absolventů ze škol na trh práce je důležité vědět, jaké jsou potřeby a požadavky zaměstnavatelů. Ty je možné zjišťovat buď přímo, tzn. dotazováním samotných zaměstnavatelů, nebo zprostředkovaně, zejm. prostřednictvím informací z úřadů práce, dotazováním personálních agentur a analýzou inzertní nabídky pracovních míst. Každý z těchto segmentů má svá specifika, která jsou dána odlišnými mechanismy výběru vhodných kandidátů na obsazení volných pracovních míst a orientací na rozdílné cílové skupiny. Nicméně komplexní pohled analyzující jednotlivé prvky ve vzájemných souvislostech umožňuje identifikovat společné rysy a hlavní tendence.  


Publikace přinášejí výsledky dotazníkových šetření zjišťujících názory a potřeby zaměstnavatelů v jednotlivých ekonomických sektorech. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

 

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

 

Monitorování inzerce a názorů personálních agentur týkající se nabídky zaměstnání představuje jeden z podstatných způsobů zachycení současných potřeb zaměstnavatelských subjektů. První část publikací se věnuje rozboru struktury volných míst inzerovaných v tištěných médiích a na internetu, druhá část shrnuje názory pracovníků personálních agentur na požadavky zaměstnavatelů a jejich přístup k absolventům škol zejména při zprostředkování pozic středního a vyššího managementu a expertních pozic.

 

 

Šetření názorů pracovníků úřadů práce představuje důležitý článek komplexního pohledu na situaci absolventů a mladých lidí na trhu práce. Publikace analyzuje vývoj nezaměstnanosti absolventů škol a obecné příčiny jejího vzniku, identifikovány jsou rovněž obory s nejvyššími počty nezaměstnaných absolventů evidovaných ÚP a příčiny jejich špatného umisťování. Pozornost je zaměřena také na problematiku volných pracovních míst; identifikovány jsou jednak profese nejčastěji zastoupené v nabídce volných pracovních míst ÚP a šance absolventů na uplatnění, jednak obory s převisem nabídky pracovních míst nad poptávkou ze strany absolventů škol. Analyzovány jsou dále faktory důležité pro dobré uplatnění absolventů škol na trhu práce včetně hodnocení důležitosti vybraných kompetencí absolventů a pozornost je věnována i nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti zaměřených na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí a formám spolupráce úřadů práce se školami.

Nahoru