Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Právní zakotvení soustavy

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání byl vytvořen zejména s těmito cíli:

 • Motivovat dospělou populaci v České republice k dalšímu vzdělávání.
 • Rozšířit možnosti jednotlivců získat novou kvalifikaci a zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.
 • Zlepšit reakci vzdělávacího systému na potřeby trhu práce.
 • Propojit počáteční a další vzdělávání.

Zákon vymezuje nebo upravuje zejména tyto oblasti:

 • systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
 • kvalifikace,
 • kvalifikační standardy pro dílčí kvalifikace,
 • hodnoticí standardy pro dílčí kvalifikace,
 • Národní soustavu kvalifikací,
 • pravidla týkající se autorizace a autorizovaných osob,
 • práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
 • odpovědnost za systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Z textu zákona se odvíjí také institucionální základ pro procesy týkající se Národní soustavy kvalifikací a vývoje kvalifikací v České republice.

Zapojené instituce a uskupení

Jejich role a odpovědnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Koordinuje činnost ústředních správních úřadů (ministerstev) vykonávanou podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Schvaluje, mění, zrušuje a vydává seznam úplných a dílčích kvalifikací (tzn. schvaluje obsah a podobu Národní soustavy kvalifikací) včetně obsahu kvalifikačních a hodnoticích standardů.

Finančně zabezpečuje činnost Národní rady pro kvalifikace.

Autorizující orgány podle zákona 179/2006 Sb. (ústřední správní úřady, zejména ministerstva)

Udělují autorizaci fyzickým a právnickým osobám - na základě splnění požadavků stanovených zákonem.

Prodlužují a odnímají udělené autorizace.

Kontrolují dodržování podmínek hodnocení.

Evidují údaje stanovené zákonem a podstupují je pro centrální evidenci Národnímu ústavu odborného vzdělávání.

Podílejí se na přípravě kvalifikačních a hodnoticích standardů a jejich změn.

Fyzické a právnické osoby - autorizované osoby (tzn. školy, profesní sdružení, firmy, podniky, poskytovatelé dalšího vzdělávání - veřejné vzdělávací instituce nebo soukromí výděleční poskytovatelé vzdělání atd.)

Provádějí hodnocení výsledků dalšího vzdělávání na základě udělené autorizace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav odborného vzdělávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní rada pro kvalifikace

Navrhují kvalifikační standardy.

Komory zaměstnavatelů, profesní komory, zájmová a profesní sdružení, odborné společnosti, sdružení právnických osob vykonávajících činnost škol a reprezentací vysokých škol

Spolupracují na přípravě kvalifikačních a hodnoticích standardů.

Národní rada pro kvalifikace

Pracuje jako poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast kvalifikací:

Projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi.

Posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a vydává k nim stanovisko.

Plné znění zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je možné získat zde zde . (odkaz na pdf)

Nahoru