Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přenos a shromažďování výsledků učení, partnerství v rámci systému ECVET

 

V rámci systému ECVET jsou jednotky výsledků učení, jichž bylo dosaženo v jednom prostředí, hodnoceny, a jsou-li ohodnoceny jako úspěšné, jsou převedeny do jiného prostředí. V tomto druhém prostředí jsou validovány a uznány příslušnou institucí jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou se dotyčná osoba snaží získat. Jednotky výsledků učení mohou tedy být shromažďovány za účelem získání dané kvalifikace, v souladu s národními, odvětvovými či regionálními pravidly. Postupy a pokyny pro hodnocení, validaci, shromažďování a uznávání jednotek výsledků učení jsou projektovány příslušnými institucemi.

 

Převod kreditů založený na systému ECVET a uplatněný na výsledky učení, jichž bylo dosaženo ve formálních vzdělávacích kontextech, by měl být usnadněn vytvořením partnerství a sítí, do nichž jsou zapojeny příslušné instituce zmocněné k tomu, aby pro účely převodu a validace ve svém prostředí udělovaly kvalifikace nebo jednotky nebo kredit za dosažené výsledky učení.

 

Cílem navazování partnerství je:

  • vytvořit obecný rámec pro spolupráci a vytváření sítí mezi partnery, stanovený v memorandech o porozumění (MoU), jejichž prostřednictvím se vytvoří ovzduší vzájemné důvěry;
  • usnadnit partnerům projektování specifických opatření pro převod kreditu jednotlivých studentů.

 Memorandum o porozumění by mělo potvrzovat, že partneři:

  • uznávají navzájem své statusy příslušných institucí;
  • uznávají navzájem kritéria a postupy zajišťování kvality, hodnocení, validace a uznávání za uspokojivé pro účely převodu kreditu;
  • souhlasí s podmínkami fungování partnerství, např. s cíli, dobou trvání a opatřeními pro přezkum memoranda o porozumění;
  • souhlasí se srovnatelností dotčených kvalifikací pro účely převodu kreditu za použití evropského rámce kvalifikací pro stanovení referenčních úrovní;
  • označí další subjekty a příslušné instituce, které by se mohly na příslušném procesu podílet, a jejich funkce.

Aby bylo možné uplatnit systém ECVET na výsledky učení dosažené v neformálním a informálním učebním kontextu nebo mimo rámec memoranda o porozumění, měla by příslušná instituce, která je oprávněná udělovat kvalifikace nebo jednotky nebo kredit, stanovit postupy a mechanismy pro identifikaci, validaci a uznávání těchto výsledků učení udělením odpovídajících jednotek a s nimi spojených bodů ECVET.

Nahoru