Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Provoz staveb a jejich vliv na životní prostředí

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Provoz staveb a jejich vliv na životní prostředí

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Absolvování modulu Zateplování staveb, Otvory ve stavebních objektech

Základní znalosti o výrobě stavebních materiálů a jejich vlivu na prostředí, o provozu a likvidaci staveb

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému druhému ročníku střední školy stavební nebo učebního oboru zedník, montér suchých staveb, instalatér

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolventi pochopí význam úspory surovin při výstavbě a provozu staveb s ohledem na životním prostředí. Naučí se porovnat ekonomické aspekty nízkoenergetické výstavby a následného provozu staveb.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • charakterizuje životní prostředí a jeho vliv na člověka
 • uvědomí si vliv staveb na životní prostředí z hlediska jejich dlouhodobého používání
 • posoudí vhodné začlenění stavby do prostředí (volba typu stavby)
 • posoudí vliv staveb na kvalitu ovzduší (s ohledem na produkci CO2)
 • popíše vhodné způsoby likvidace odpadů vznikajících při provozu staveb (odpadní vody, komunální odpady, biologické odpady apod.)
 • vysvětlí způsoby zacházení se stavebním a demoličním odpadem
 • vyjmenuje suroviny pro výrobu tepelné energie
 • pochopí význam úspory surovin na výrobu tepelné energie
 • vysvětlí následky těžby ve vztahu k životnímu prostředí
 • uvede příklady úspor energií při provozu objektu
 • zhodnotí ekonomickou stránku úspor energií při provozu objektů
 • vysvětlí vliv úspor energie na snížení těžby surovin potřebných pro výrobu energií

Obsah modulu

 • člověk a životního prostředí
 • vliv staveb na životní prostředí
 • vliv těžby surovin pro výstavbu a provoz staveb na životní prostředí
 • kvalita vnitřního prostředí v budovách
 • možnosti snižování úniku energií úpravou konstrukcí
 • úsporná opatření při provozu objektů
 • používání obnovitelných zdrojů energií
 • ekonomické aspekty provozu staveb
 • způsoby likvidace staveb
 • zacházení s demoličním odpadem - recyklace

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky

Dynamická projekce - DVD - prezentace firem

Exkurze - Tušimice - vliv těžby na ŽP

Samostudium

Způsob ukončení

Ústní zkouška - 20 témat (odpověď na jedno z vylosovaných témat)

Hodnocení výsledků vzdělávání

Samostatnost při řešení zadaných problémů

Výborný: 100 - 85 %

Chvalitebný: 84 - 70 %

Dobrý: 69 - 50 %

Dostatečný: 49 - 30 %

Nedostatečný: 29 - 0 %

Doporučená literatura

Hájek, V. a kol.: Pozemní stavitelství I pro 1.ročník SPŠ stavebních. Praha, Sobotáles 1996, s.33-35

Tywoniak, J.: Nízkoenergetické domy 1, 2, Grada Publishing 2005, 2008

 

Kontaktní osoba:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz, www.ssescv.cz

Nahoru