Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.  

ke stažení ke stažení (507,57 KB)


Publikace byla zpracována v rámci projektu MPSV „Moderní společnost – nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich, rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení.“ Prováděné šetření navazuje na výzkum PISA-2003 a jeho zjištění o vlivu rodinného zázemí na volbu vzdělávací cesty a s odstupem pěti let zjišťuje názory absolventů, kteří se jako patnáctiletí zúčastnili výzkumu PISA-2003 a vstupují do terciárního vzdělávání nebo na trh práce. Názory absolventů byly zjišťovány dotazníky (rozesláno více než 4 tisíce dotazníků s návratností asi 45 %) a doplněny rozhovory s vybranými absolventy a zaměstnavateli absolventů, kteří se uplatnili na trhu práce.

Publikace je věnována třem základním okruhům souvisejících s tématem absolventů a jejich úspěšností na trhu práce. První okruh zahrnuje volbu typu středního vzdělání a  hodnocení spokojenosti absolventů s absolvovanou střední školou a s vystudovaným oborem. V této souvislosti je podrobně mapován proces výběru střední školy i oboru, včetně faktorů, které vedly v procesu rozhodování k případným změnám původní studijní volby žáků. Pozornost je věnována i míře podpory rodičů a vlivu rodinného a sociálního zázemí na konečnou volbu střední školy. Druhý okruh mapuje úspěšnost vstupu absolventů na trh práce, počínaje zkoumáním významu sociálních sítí pro úspěšný vstup na trh práce a pro získání odpovídající pracovní pozice, dále zahrnuje hodnocení připravenosti absolventů pro výkon zaměstnání a věnuje se i otázce spokojenosti absolventů s různými aspekty zaměstnání, jako jsou platové a pracovní podmínky, jistota zaměstnání a další. Třetí okruh představuje sondu do názorů zaměstnavatelů zaměřenou na zjištění, co je podle jejich názoru podstatné pro získání dobrého pracovního uplatnění absolventů. Publikaci uzavírají závěry velmi přehledně shrnující zjištěné poznatky, přínosem je i množství grafů a tabulek.

Publikace představuje velmi zajímavý informační zdroj, který je určen jak pro poradce, poradenské instituce, školy a zájemce o střední a terciární vzdělávání, tak i pro subjekty veřejné a státní správy, úřady práce, apod.

Nahoru