Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

SECCOMPAT

pic15724_EACEA.jpg  

Název projektu Evropský rámec kvalifikací (EQF) a srovnatelnost odvětvových kvalifikací mezi státy
Zkratka projektu SECCOMPAT
Datum zahájení projektu 1.2.2008
Datum ukončení projektu 31.01.2010
Hlavní koordinátor projektu Vytautas Magnus University, Centre for Vocational Education and Research
Kontaktní osoba Vidmantas Tütlys
Hlavní řešitel v NÚOV Mgr. Milada Stalker
Spoluřešitelé projektu v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec, Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., Ing. Taťána Vencovská, Ing. Hana Čiháková, členové řešitelského týmu systémového projektu MŠMT NSK a UNIV
Ostatní partneři

Vytautas Magnus University, Centre for Vocational Education and Research, Litevsko (navrhovatel a koordinující partner)
Camillo Sitte Lehranstalt (střední škola stavební, Rakousko)
National Qualifications Authority of Ireland (Irsko)
Beta Alsace Céreq (Francie) 
Cíle projektu

Projekt byl zpracován Centrem pro odborné vzdělávání a výzkum při VMU na základě výzvy DG EAC/20/07 Evropské komise k testování a rozvíjení EQF pro celoživotní vzdělávání.
Projekt se věnuje problému shody a sladění odvětvových kvalifikací, národních rámců kvalifikací států EU a EQF.
Cílem projektu je vytvoření pokynů (vodítek) a metodických doporučení pro umožnění srovnatelnosti odvětvových kvalifikací mezi zeměmi za použití vazeb a pojítek k národním rámcům kvalifikací (NRK) a k EQF.
Mezi hlavní úkoly budou patřit analýza struktury kvalifikací ve stavebním (v případě ČR a Litevska gastronomickém) sektoru, analýza srovnatelnosti kvalifikací v těchto odvětvích s NRK zúčastněných zemí a EQF, vysvětlení rolí NRK a EQF v zajištění slučitelnosti odvětvových kvalifikací mezi zeměmi a také navrhnout příslušná doporučení expertům a rozhodujícím osobám v oblasti kvalifikací.

Výstupy (zprávy, studie aj.)
Prvním dílčím výstupem projektu jsou národní analýzy struktury a obsahu kvalifikací ve stavebním a gastronomickém sektoru (červen 2008).
V průběhu prvního roku projektu se důkladně srovnávaly systémy kvalifikací v obou sektorech v partnerských zemích, tj. metodické pozadí a podmínky pro srovnávání a kompatibilitu kvalifikací, rozdíly ve strukturách povolání i kvalifikací a jejich vliv na srovnatelnost kvalifikací mezi zeměmi, do jaké míry národní rámce kvalifikací partnerských zemí mohou být srovnatelné s EQF a co z toho vyplývá pro srovnávání sektorových kvalifikací. K analýzám a výzkumu byly použity dokumenty týkající se rozvoje národních rámců kvalifikací a dále různé registry a databáze kvalifikací.

Z dosavadního výzkumu vyplývají následující předběžné závěry:

  1. Pro přímé srovnávání sektorových kvalifikací mezi zeměmi je potřeba jasný a zevrubný referenční nástroj. Značné rozdíly na úrovni koncepční, sektorové i obsahové způsobují při přímém srovnávání kvalifikací značné obtíže.
  2. EQF je pro srovnávání sektorových kvalifikací mezi zeměmi možné efektivně použít pouze v kombinaci s národními rámci kvalifikací.
  3. Pro srovnatelnost kvalifikací je důležitým faktorem jednotný přístup v tvorbě kvalifikací, tj. pokud se kvalifikace mají srovnávat, musí být založeny na výsledcích učení.

 

Dosavadní výstupy
COMPARABILITY OF THE STRUCTURE OF QUALIFICATIONS IN THE SECTORS OF CONSTRUCTION AND HOSPITALITY IN AUSTRIA, CZECH REPUBLIC, FRANCE, IRELAND AND LITHUANIA COMPARABILITY OF THE STRUCTURE OF QUALIFICATIONS IN THE SECTORS OF CONSTRUCTION AND HOSPITALITY IN AUSTRIA, CZECH REPUBLIC, FRANCE, IRELAND AND LITHUANIA (424,32 KB)

Dne 18. ledna proběhla v Praze závěrečná konference projektu za účasti mezinárodních a českých odborníků.

Závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva obsahuje pokyny pro použití národních rámců kvalifikací a Evropského rámce kvalifikací (EQF) při srovnávání sektorových kvalifikací mezi zeměmi včetně příloh a podpůrných analýz SECCOMPAT_GUIDELINES_Annexes_mod8.pdf SECCOMPAT_GUIDELINES_Annexes_mod8.pdf (1,50 MB)
Překlad pokynů pro použití národních rámců kvalifikací a EQF do češtiny 091130_SECCOMPAT_GUIDELINES_preklad_cs_fin_100112.doc 091130_SECCOMPAT_GUIDELINES_preklad_cs_fin_100112.doc (295,00 KB)

Související informace systémový projekt MŠMT: NSK (www.nsk.nuov.cz )
Další informace milada.stalker@nuov_cz
 https://www.vdu.lt/seccompat/index.php?lang=en

Nahoru