Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

START

Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Znalosti - dovednosti - informace: Úspěšný start absolventů na trh práce
Zkratka projektu START 
Datum zahájení projektu říjen 2002
Datum ukončení projektu říjen 2003
Hlavní koordinátor projektu DHV CR, s.r.o.
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Jiří Strádal
Ostatní partneři SPI, s.r.o.
KulturKontakt Austria
Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Úřad práce Chomutov
Pedagogické centrum Ústí na Labem
Pedagogické centrum Karlovy Vary
Krajský úřad Ústí nad Labem
FONTIS, s.r.o
Integrovaná střední škola energetická Chomutov
ZŠ Chomutov
Cíle projektu Projekt vytvořil systém komplexní vzdělávací, metodické a informační podpory pedagogických pracovníků (učitelů a výchovných poradců) základních, zvláštních a středních škol v regionu Severozápad. Projekt byl zaměřen na podporu výuky a poradenství pro kariérové rozhodování a orientaci ve světě práce. Těžištěm projektu bylo vzdělávání učitelů v této oblasti. Důraz byl kladen také na vybudování kvalitního informačního zázemí využívající internet a názorné audiovizuální prostředky.

Výstupy
(zprávy, studie aj.) Projektový tým START pracoval na těchto výstupech:
modulárně uspořádaný vzdělávací program pro vzdělávání učitelů základních a zvláštních škol (podílejících se na výuce Výchovy k volbě povolání) a pro vzdělávání učitelů středních škol (podílejících se na výuce Úvodu do světa práce) zpráva - 31. listopadu 2003 
 Další informace Projekt byl financován z programu PHARE 2000 Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky Zajímáte se o podrobnosti? Chcete se zapojit?
NÚOV; PhDr. Helena Úlovcová
Tel. 274 862 251
Fax. 274 863 80
e-mail: ulovcova@nuov_cz


Projektový tým START pracoval na následujících výstupech:
 • modulárně uspořádaný vzdělávací program pro vzdělávání učitelů základních a zvláštních škol (podílejících se na výuce Výchovy k volbě povolání) a pro vzdělávání učitelů středních škol (podílejících se na výuce Úvodu do světa práce) 
 • vzdělávací kurzy pro učitele základních, zvláštních a středních škol Ústeckého a Karlovarského kraje 
 • metodické materiály pro výuku Výchovy k volbě povolání a Úvodu do světa práce 
 • webové stránky se zpracovanými tématy podporujícími výuku Výchovy k volbě pvolání a Úvodu do světa práce 
 • série šesti zhruba dvacetiminutových videofilmů prezentujících hlavní odborné směry středoškolského odborného vzdělávání
  Projekt byl zaměřen na školy Ústeckého a Karlovarského kraje a poskytl jim informační, metodickou a vzdělávací podporu v oblasti výuky a poradenství pro volbu vzdělávací a profesní dráhy a orientaci ve světě práce.
  Projekt měl za cíl vytvořit modulový vzdělávací program pro další vzdělávání učitelů pro výuku Výchovy k volbě povolání na základních a zvláštních školách a pro výuku Úvodu do světa práce na středních školách. Jedním z hlavních cílů projektu byly vzdělávací kurzy pro učitele základních, zvláštních a středních škol. Vzdělávací cíle byly založeny na multiplikačním efektu – školili se lektoři, kteří jsou nyní schopni školit další učitele v regionu.

  Smyslem projektu bylo zároveň vytvořit metodické a informační zázemí pro učitele, výchovné poradce i žáky v oblasti kariérového poradenství a orientace ve světě práce.

  Projekt START inicioval výrobu série krátkých filmů představující hlavní odborné směry středoškolského odborného vzdělávání. Filmy mohou sloužit jak výchovným (kariérovým) poradcům, tak žákům základních škol, kteří stojí před první profesní volbou.

  Pedagogům základních i středních škol i žákům jsou určeny webové stránky, které budou prezentovat jednotlivá témata Výchovy k volbě povolání a Úvodu do světa práce. Webové stránky budou propojeny s existujícími informačními zdroji a projekt vytvořil mechanismus pro jejich pravidelnou aktualizaci.

  Vybudováním informačního zázemí chtěl projekt START přispět ke snížení rizika nevhodné volby vzdělávací a profesní dráhy žáků základních a zvláštních škol, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním propadem. U středoškoláků by měl projekt posílit jejich identifikaci se zvoleným oborem a tak preventivně působit proti předčasným odchodům ze vzdělávání.

Nahoru