Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Psaní na klávesnici

Soutěžící obdrží předlohu na papíře. Každá strana předlohy je rozdělena do 7 odstavců po 5 řádkách. Soutěžící opisují po předchozím rozepsání text po dobu 10 minut. Text opisují souvisle bez odstavců. Zásadně nepoužívají klávesu Enter, protože je to považováno za chybu.

Pro umístění je třeba dosáhnout přesnosti nejméně 99,50 % (nejvýše 0,50 % chyb) a rychlosti nejméně 200 čistých úhozů za minutu, za každou chybu se odečítá 50 úhozů. Pořadí se stanoví podle počtu čistých úhozů, příp. podle přesnosti.

Soutěžící mohou psát na vlastních strojích nebo na počítači. V případě, že si přivezou vlastní klávesnici, musí si event. zajistit redukci pro klávesnice typu DIN, PS2 nebo USB.

Průběh soutěže

V každé učebně jsou dva pedagogové, kteří zajišťují správný průběh soutěže.       

  1. Soutěžící otevře nový dokument, nastaví si dle potřeby vzhled stránky, automatické opravy a kontrolu pravopisu a dokument uloží do příslušné složky.
  2. Dozor rozdá soutěžícím předlohu lícem dolů.
  3. Soutěžící jsou vyzvání k uspořádání předlohy (srovnání stránek).
  4. Je vydán pokyn k zahájení soutěže. Opis trvá 10 minut.
  5. Po deseti minutách je soutěž ukončena. Soutěžící odstoupí od počítače. Ukládají jednotlivě pouze za přítomnosti dozoru.

Hodnocení

Za každou chybu se odečítá 50 úhozů. Více chyb v jenom slově se počítá jako jedna chyba.

Za chybu se počítá: znak chybí; znak navíc; několik znaků chybí; několik znaků navíc; přesmyk sousedních znaků; jiný znak; několik jiných znaků; slovo chybí; slovo navíc; delší úsek textu chybí; delší úsek textu navíc; úsek textu psaný jiným prstokladem (nesmyslný text záměnou všech znaků za sousední na klávesnici); řádek kratší než 75 % délky maximálního řádku (počítá se max. 5x v celé práci); prázdný řádek – (počítá se max. 5x v celé práci); použití klávesy Enter na konci řádku.

Počítání úhozů v napsané práci

Za jeden úhoz se počítá: malé písmeno kromě ď, ť, ň, ó; mezera (i za posledním znakem na řádku); tečka, čárka, pomlčka, plus, rovnítko, středník, paragraf, uzavírací závorka; velké písmeno mezi jinými velkými písmeny.

Za dva úhozy se počítá: ó; číslice; velká písmena bez diakritiky (při výskytu samostatně nebo ve dvojici); lomítko, zahajovací závorka, otazník, dvojtečka, vykřičník, uvozovky, apostrof, stupeň

Za tři úhozy se počítá: ď, ť. ň;  Á, É, Í ,  Ó, Ú;

Za čtyři úhozy se počítá: velká písmena s háčkem při samostatném výskytu - Č, Ď, Ř, Š, Ž, Ť.

Výpočet čistých úhozů za minutu:

(počet hrubých úhozů – počet chyb x 50) : doba opisu v minutách

Výpočet procenta chyb:

(počet chyb x 100) : počet hrubých úhozů

  

Nahoru