Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tepelné izolace v konstrukcích pozemních staveb

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Tepelné izolace  v konstrukcích pozemních staveb

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Absolvování modulu Tepelně izolační materiály

Základní znalost konstrukcí pozemních staveb

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému druhému ročníku střední školy stavební nebo učebního oboru zedník, montér suchých staveb

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu získají absolventi přehled o provedení izolací různých částí stavebních objektů, popíše technologické postupy při provádění izolací v podlahách, ve svislých konstrukcích, v podkroví, izolaci střechy.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • vyjmenuje hlavní části stavebních objektů
 • vysvětlí význam použití tepelných izolací ve stavebních objektech
 • zdůvodní ekonomické a ekologické hledisko použití tepelných izolací
 • vysvětlí rozdíly v konstrukci podlah dle umístění v objektu
 • rozliší podlahy dle konstrukce (skladby)
 • navrhne vhodný izolační materiál pro izolaci podlahy 1. nadzemního podlaží
 • vyjmenuje druhy svislých nosných konstrukcí
 • definuje požadavky, kterým musí vyhovovat svislé nosné konstrukce
 • zvolí vhodné materiály pro stavbu obvodového a výplňového zdiva z hlediska tepelně izolačních vlastností
 • rozliší stropní konstrukce podle materiálu nosných prvků
 • definuje požadavky, kterým musí vyhovovat stropní konstrukce
 • navrhne vhodný izolační materiál pro vylepšení tepelně izolačních vlastností různých stropních konstrukcí
 • získá přehled o střešních konstrukcích
 • definuje požadavky kladené na střechy
 • charakterizuje způsoby využití podstřešního prostoru (půda, podkroví, nástavba, vestavba)
 • vyjmenuje jednotlivé vrstvy střešního pláště
 • posoudí vhodnost izolace pro úpravu střechy nebo půdního prostoru z hlediska způsobu jejich využití

Obsah modulu

 • členění stavebního objektu na stavební díly a konstrukce
 • nosné konstrukce hrubé stavby
 • nenosné konstrukce stavebních objektů
 • podlahy (definice konstrukce, rozdělení dle konstrukce, požadavky na podlahy, nášlapné vrstvy)
 • tepelně izolační materiály pro vylepšení vlastností podlah
 • technologické postupy provádění podlah
 • dodatečné provedení tepelné izolace podlah
 • svislé nosné a nenosné konstrukce
 • materiály vhodné pro stavbu svislých konstrukcí z tepelně izolačního hlediska
 • vodorovné konstrukce - stropy (rozdělení, požadavky, skladba)
 • návrh vhodného tepelně izolačního materiálu do různých stropních konstrukcí
 • technologický postup provedení stropních konstrukcí s tepelně izolační vrstvou
 • střešní konstrukce (druhy, požadavky, jednotlivé vrstvy střešního pláště)
 • materiály vhodné pro zateplení podstřešních prostor
 • technologické postupy provedení zateplení podstřešních prostor

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky doplněné o vzorky tepelně izolačních materiálů

Semináře se zástupci firem, které vyrábí nebo pracují s tepelně izolačními materiály

Exkurze ve firmě vyrábějící tepelné izolace (např. Knauf Insulation s.r.o. Krupka)

Samostudium

Způsob ukončení

Ústní zkouška - 25 témat

(odpověď na jedno z vylosovaných témat)

Hodnocení výsledků vzdělávání

Znalost problematiky konstrukcí z hlediska tepelně izolačních vlastností

Výborný: 100 - 85 %

Chvalitebný: 84 - 70 %

Dobrý: 69 - 50 %

Dostatečný: 49 - 30 %

Nedostatečný: 29 - 0 %

Doporučená literatura

Doseděl, A. a kol.:Stavební konstrukce pro 2.a 3.ročník SOU. Praha, Nakladatelství technické literatury 1988

 Šála, J.: Zateplování budov. Praha, Grada Publishing, spol. s. r. o. 2000

 

Kontaktní osoba:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz, www.ssescv.cz

Nahoru