Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tepelně izolační materiály

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Tepelně izolační materiály

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Základní znalosti o stavebních materiálech a jejich vlastnostech

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému 1. ročníku střední školy stavební nebo 2.ročníku učebního oboru zedník, montér suchých staveb

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu získají absolventi podrobný přehled o tepelně izolačních materiálech, jejich vlastnostech a jejich používání v souvislosti s výstavbou domů s nízkou energetickou náročností a úpravami stávajících objektů z hlediska požadavků na úspory energie.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • získá přehled o tepelně izolačních materiálech
 • seznámí se s fyzikálními a technickými pojmy (teplo, měrné teplo, součinitel tepelné vodivosti, tepelný odpor konstrukce)
 • porovná vlastnosti tepelně izolačních materiálů
 • rozliší tepelně izolační materiály dle způsobu použití
 • vyjmenuje druhy sypkých tepelně izolačních materiálů (perlit, křemelina, liapor, korek)
 • popíše způsob jejich použití v konstrukcích
 • zhodnotí způsob získání sypkých izolačních materiálů z průmyslových odpadů (struska, škvára)
 • posoudí způsob použití izolačních materiálů z odpadů vzhledem k jejich vlastnostem
 • uvědomí si ochranu životního prostředí z hlediska možnosti zpracování průmyslových odpadů
 • vyjmenuje vláknité tepelně izolační materiály a popíše jejich použití v konstrukci (minerální, skelná a kamenná vlna)
 • zvolí vhodný typ vláknité izolace podle objemové hmotnosti
 • charakterizuje zvláštnosti při použití vláknitých tepelně izolačních materiálů z hlediska požární ochrany
 • rozdělí tvarované tepelné izolace podle materiálu (plast, dřevo, lehké betony)
 • vyjmenuje tvarované tepelně izolační materiály (izolační desky, tepelně izolační dílce)
 • zvolí správný typ materiálu pro jednotlivé konstrukce
 • získá přehled o možnostech recyklace tepelně izolačních materiálů
 • navrhne správné způsoby likvidace odpadů z tepelně izolačních materiálů
 • použije vhodné ochranné pomůcky pro práci s tepelně izolačními materiály

Obsah modulu

 • porovnání vlastností stavebních materiálů z hlediska tepelně izolačních vlastností
 • fyzikální a technické vlastnosti tepelně izolačních materiálů
 • přehled tepelně izolačních materiálů z hlediska odolnosti různým teplotám
 • význam tepelně izolačních materiálů
 • sypké, přírodní, tepelně izolační materiály (perlit, křemelina, liapor, korek)
 • sypké tepelně izolační materiály z průmyslových odpadů (struska, škvára)
 • vláknité tepelně izolační materiály (minerální, skelná a kamenná vlna)
 • tvarované tepelně izolační materiály (izolační desky, tepelně izolační dílce)
 • druhy tepelně izolačních materiálů používaných ve stavebnictví
 • tepelně izolační materiály pro vodorovné konstrukce (podlahy, stropy)
 • tepelně izolační materiály pro svislé konstrukce (stěny)
 • tepelně izolační materiály pro půdní prostory a střechy
 • vliv tepelně izolačních materiálů na životní prostředí
 • recyklace tepelně izolačních materiálů a ochrana životního prostředí
 • BOZP při používání tepelně izolačních hmot

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky doplněné o vzorky tepelně izolačních materiálů a katalogy výrobců

Semináře se zástupci firem, které vyrábí nebo pracují s tepelně izolačními materiály

Exkurze ve firmě vyrábějící tepelné izolace (např. Knauf Insulation s.r.o. Krupka)

Samostudium

Způsob ukončení

Písemná zkouška formou testu - 50 otázek

Hodnocení výsledků vzdělávání

Kvalita provedení testu - bodové hodnocení

Výborný: 50 - 40 bodů

Chvalitebný: 39 - 30 bodů

Dobrý: 29 - 20 bodů

Dostatečný: 19 - 10 bodů

Nedostatečný: 9 - 0 bodů

Doporučená literatura

Dědek, M., Vošický, F.: Stavební materiály pro 1.ročník SPŠ. Praha, Sobotáles 2001

Hájek, V. a kol.: Pozemní stavitelství III pro 3.ročník SPŠ stavebních. Praha, Sobotáles 1996, s. 105-152

 

Kontaktní osoba:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz ,www.ssescv.cz

Nahoru