Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konference partnerství TTnet ČR, květen 2008

konference TTnetu v Kostelci nad Černými lesy Partnerství TTnet ČR uspořádalo 14. a 15. května v Konferenčním centru České zemědělské university v Kostelci nad Černými lesy odbornou konferenci s názvem "Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku". Akce proběhla za finanční podpory MŠMT ČR. TTnet ČR - partnerství pro vzdělávání učitelů, instruktorů a lektorů působících v odborném vzdělávání uspořádalo pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání již dvě konference, které se týkaly přípravy kvalifikačního standardu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. V rámci TTnetu začala v roce 2007 pracovat skupina odborníků, kteří se podílí na přípravě návrhu výše zmíněného kvalifikačního standardu. Výsledky dosavadní práce této skupiny byly prezentovány na této konferenci.  

SBORNÍK z konference TTnetu, květen 08 SBORNÍK z konference TTnetu, květen 08 (701,63 KB

barevná obálka sborníku A3 barevná obálka sborníku A3 (684,54 KB)

PROGRAM konference TTnetu ČR, květen 08 PROGRAM konference TTnetu ČR, květen 08 (593,00 KB)

pozvánka pozvánka (101,95 KB) (z archivu)

 

TTnet_ikonka_mail.jpg  Průběh konference


Ing. Hana Čiháková (NÚOV), koordinátorka TTnetu ČR   Akci zahájila a moderovala Hana Čiháková z Národního ústavu odborného vzdělávání, koordinátorka Partnerství TTnet ČR.

 

 

Hana Čiháková a Miloslav RotportOdborný program zahájil Doc. Miloslav Rotport, CSc. z katedry didaktiky ekonomických předmětů Vysoké školy ekonomické v Praze s příspěvkem Pedagogická a psychologická kompetence ve standardu učitele odborných předmětů.
Anotace: Významnou složkou standardu učitele odborných předmětů jsou i kompetence pedagogická a kompetence psychologická. Tyto dvě kompetence je třeba charakterizovat tak, aby mohlo jejich vymezení sloužit k posuzování stupně jejich osvojení a tím i k posouzení získání kvalifikace pro výuku odborných předmětů na středních školách. Při jejich vymezování musíme mít na paměti vazby na další kompetence, zejména na kompetenci odbornou a kompetenci didaktickou.

prezentace Miloslava Rotporta prezentace Miloslava Rotporta (159,89 KB


Vladimír Kostka  RNDr. Vladimír Kostka, ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích přednesl příspěvek Prezentace a vystupování učitele v kvalifikačním standardu.
Anotace:  Příspěvek se zabývá vymezením požadavků na prezentační schopnosti učitele, znalostmi a využíváním prezentačních technik a postupů. Dále jsou v příspěvku zmíněny komunikační schopnosti učitele, možnosti zdokonalování a zájem učitelů o rozvoj těchto schopností. Závěr příspěvku je věnován vystupování učitele před žáky i na veřejnosti.

prezentace Vladimíra Kostky prezentace Vladimíra Kostky (636,58 KB)


Emil Kříž  Ing. Emil Kříž, Ph.D., zástupce ředitele Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské university v Praze přednesl příspěvek Učitel odborného výcviku - nejen mistr ve svém oboru.
Anotace: Ve příspěvku se autor zabývá  přípravou učitelů odborného výcviku, možnostmi zvyšování jejich kvalifikace, novými přístupy a aktivizačními metodami ve vyučování odborného výcviku a zkvalitněním jejich přípravy na IVP. Předmět odborný výcvik je na středních odborných učilištích profilujícím předmětem. Každý učitel odborného výcviku musí mít úplné střední vzdělání v příslušném učebním respektive studijním oboru. Pedagogické  vzdělání pro ně v doplňujícím respektive bakalářském studiu zajišťuje Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze.

prezentace Emila Kříže prezentace Emila Kříže (82,51 KB)


Alena Kloučková  Mgr. Alena Kloučková, lektorka DVPP ze Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové přednesla příspěvek Připravenost učitelů odborných předmětů na tvorbu ŠVP, ve kterém prezentovala výsledky dotazníkového šetření v oblasti DVPP a ŠVP.

 

prezenace Aleny Kloučkové prezenace Aleny Kloučkové (159,84 KB)


tým NAEP  Mgr. Helena Slivková z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy představila se svým týmem Mobilitní projekty programu Leonardo da Vinci 2008.

prezentace Heleny Slivkové z NAEP prezentace Heleny Slivkové z NAEP (395,53 KB)


Petr Mach  PaedDr. Petr Mach, CSc., vedoucí katedry technické výchovy, FPE ZČU v Plzni uvedl příspěvek Profesní standard z pohledu učitele, ve kterém se zabýval dalšími složkami profesního standardu, které nejsou obsaženy v požadovaných učitelských kompetencích. Pozornost autor věnoval především zajištění kvalitních podmínek pro výkon učitelského povolání.

prezentace Petra Macha prezentace Petra Macha (165,20 KB)


Dana Linkeschová  PhDr. Dana Linkeschová, odborná asistentka Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně přednesla příspěvek Jaký učitel a jak má vzdělávat budoucí stavební manažery?
Anotace: Příspěvek se zabývá zejména potřebami inovace manažerských předmětů v rámci nového bakalářského studijního programu Management stavebnictví na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební. Informujeme zde o našem šetření, v němž jsme oslovili manažery ve stavebních firmách, zaměstnávají naše absolventy. Použili jsme formu dotazníku, který se ptal na jejich požadavky a také na zkušenosti s našimi studenty či absolventy. Výsledky potvrzují naléhavou potřebu tzv. soft skills a praktických zkušeností z práce s lidmi.

prezentace Dany Linkeschové prezentace Dany Linkeschové (891,78 KB)


Ivo Syřiště  PhDr. Ivo Syříště, odborný asistent z PedF UK Praha, přednesl příspěvek Hodnoty a vzdělávání, ve kterém se věnoval stavu ve společnosti s nejistými hodnotami ve vztahu ke kompetencím učitele. Příspěvek naleznete ve sborníku z konference.

 


Petr Byčkovský  Odbornou část konference zakončil doc. Petr Byčkovský z PedF UK Praha, který představil ve svém příspěvku  Příprava dotazníku pro zjišťování časové náročnosti a důležitosti činností středoškolského učitele odborných předmětů výzkumný záměr, na kterém se podílí pod vedením doc. Byčkovského také Helena Marinková a Hana Čiháková z Národního ústavu odborného vzdělávání.

prezentace Petra Byčkovského prezentace Petra Byčkovského (124,80 KB)


Další informace o konferenci: Hana Čiháková, koordinátorka TTnetu ČR: hana.cihakova@nuov_cz

Nahoru