Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vytvoření sítí škol

1.    Práce se školami – vytváření sítí

 

Na všech zapojených školách proběhne vstupní motivační a informační seminář o cílech a obsahu projektu, pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnostmi práce v projektu a s jejími podmínkami. Získají tak dostatek informací pro následné rozhodování o svém zapojení do projektové práce. Postupně každá zúčastněná škola vytvoří projektový tým (cca 10 učitelů z každé školy). V jeho čele bude mentor školy, který bude odpovědný nejen za práci týmu, ale i za vytváření odpovídajících podmínek pro tuto práci. Nejpozději do šesti měsíců od zahájení projektu bude na každé škole ustanoven metodik celoživotního učení. Hlavní náplní jeho práce – v projektu i po jeho ukončení - bude rozvoj potřebné spolupráce se zaměstnavateli (vyhledávání kontaktů, mapování vzdělávacích potřeb, nabídka přípravy programů, nabídka programů apod.). V této etapě zpracují školy stručnou autoevaluační zprávu, ve které posoudí svou připravenost k realizaci dalšího vzdělávání.

 

Počty zapojených škol v jednotlivých krajích

 

Kraj

Počet škol

Kraj

Počet škol

Jihočeský

25

Pardubický

22

Jihomoravský

35

Plzeňský

26 

Karlovarský

12

Středočeský

33 

Královéhradecký

22

Ústecký

25 

Liberecký

14

Vysočina

22 

Moravskoslezský

36

Zlínský

25 

Olomoucký

25 

CELKEM

325 

 

V krajích, ve kterých již sítě existují, bude navýšen počet škol na průměrných 25 (viz výše – tabulka). Ve většině těchto krajů vznikla v průběhu předešlých projektů ze sítí škol za podpory kraje určitá organizace (např. sdružení, o.p.s., či organizace řízená krajským úřadem), proto bude nutné vést jednání o propojení stávajících struktur s nově zapojenými školami, změnit stanovy, statuty těchto organizací apod. Jedná se o dlouhodobý proces vytváření spolupráce mezi školami, který je spojen se slaďováním zájmů a možností škol. Pracovníci projektu mohou pouze motivovat jednotlivé školy, moderovat jejich jednání. V nově zapojených krajích bude situace zdánlivě jednodušší, protože sítě budou teprve vytvářeny. Ze zkušenosti však víme, že se jedná také o proces poměrně dlouhý. Projekt nemůže školám nařizovat, může opět pouze přesvědčovat, motivovat, hledat argumenty a příklady dobré praxe, což je cesta sice zdlouhavá, ale z hlediska dlouhodobého efektu jediná možná. Součástí řady jednání budou i návrhy na změnu organizace práce na školách, které budou na základě souhlasného stanoviska všech škol projednávány se zástupci krajských úřadů.  

Postupná práce se školami povede k vytvoření skutečně spolupracujících sítí škol, které budou zainteresovány na realizaci vzdělávacích služeb pro dospělé. Činnost sítí škol se postupně bude formalizovat  - dojde k vytvoření organizací (např. o.p.s., sdružení), ve kterých budou vzdělávací služby pro dospělé rozvíjeny a nabízeny i po ukončení projektu. Součástí přípravy škol na činnost sítě bude zpracování strategického plánu rozvoje dalšího vzdělávání v této struktuře:  

 a) krátkodobý – do konce projektu;

 b) střednědobý – cca na 5 let;

 c) dlouhodobý – cca  na 10 let na každé škole.  

Tyto plány budou východiskem pro zpracování strategického plánu rozvoje dalšího vzdělávání (ve stejné struktuře) každé ze sítí. Plány strategického rozvoje budou jedním z prostředků na podporu udržitelnosti výstupů projektu.

 

2.    Vytváření vnějšího prostředí pro realizaci projektu

 

V úvodu projektu budou realizována jednání se zástupci krajských úřadů, na nichž bude stanoveno, které z přihlášených škol budou zařazeny do projektu. Průměrný počet škol v kraji zapojených do projektu bude 25, konkrétní počet bude ovlivněn velikostí kraje, jeho lidnatostí apod. (viz tabulka Počty zapojených škol v jednotlivých krajích). Cílem jednání se zástupci krajských úřadů bude také navázat trvalou spolupráci při realizaci projektu a získat veřejnou podporu projektu ze strany krajského úřadu. Postupně bude projekt v každém kraji představen i dalším krajským aktérům opět s cílem navázat spolupráci a získat podporu. Mentoři a metodici škol pro celoživotní učení seznámí s projektem zástupce městské úřady a další aktéry na místní úrovni. Cílem je prohloubení spolupráce a získání podpory projektu v místě působení školy. Jednání s uvedenými subjekty nelze vnímat jako jednorázové akty realizované pouze v úvodu projektu, budou průběžnou součástí realizace projektu, jehož úspěch je závislý mimo jiné i na přijetí jeho cílů a záměrů širokou skupinou subjektů v každém místě a kraji realizace.

Činnosti aktivity směřují k tomu, aby se učitelé zapojených středních škol postupně ztotožnili s vizí školy jako centra celoživotního učení. K tomu budou sloužit všechna pracovní setkání s pedagogy zapojených škol realizovaná v rámci této aktivity. Odpovídající postoje a hodnotová orientace pedagogických pracovníků tvoří základ úspěšné realizace projektu i udržitelnosti činností po jeho ukončení. Nedílnou součástí činností v této aktivitě je i motivace škol k cílenému prohlubování spolupráce se zaměstnavateli, která není vždy na potřebné úrovni.

Nejčastěji využívané metody v aktivitě budou jednak motivační (příklady dobré praxe, navázání kontaktů s již existujícími sítěmi apod.), jednak persuasivní (přesvědčování, argumentace). Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Její průběh se bude v jednotlivých krajích odlišovat tak, aby byly respektovány podmínky kraje, dosahovaný pokrok v každém kraji apod. Zkušenost z projektu UNIV ukazuje, že minimální čas potřebný k vytvoření organizace sítě škol jsou cca 2 roky intenzivní projektové práce.

 

Výstupy klíčové aktivity:

 

-      vytvořené sítě škol ve 13 krajích ČR; v každé síti cca 25 škol– celkem 325 zapojených škol;

-      z vytvořených 13 sítí škol bude na konci projektu nejméně 11 sítí právnickou osobou (např. o.p.s.; sdružení apod.)

-      předpokládáme, že po ukončení projektu bude nadále funkčních nejméně 80 % vytvořených sítí škol;

-      vznik 325 místních center celoživotního učení - předpokládáme, že nejméně 80 % z nich uzpůsobí svou organizaci práce novým požadavkům (např. pracovník odpovědný za celoživotní učení, hodiny pro veřejnost – informace o dalším vzdělávání a poradenství) a zůstane v oblasti poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé aktivních i po ukončení podpory;

-      325 stručných autoevaluačních zpráv škol týkající se pouze oblasti dalšího vzdělávání;

-      325 strategických plánů rozvoje dalšího vzdělávání na školách - každá zapojená škola zpracuje svůj strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole;

-      veřejně manifestovaná podpora projektu ze strany 13 krajských úřadů, které zapracují projektové cíle a vize do svých dlouhodobých záměrů;

-      nejméně 70 % pedagogických pracovníků se ztotožní s vizí školy jako centra celoživotního učení. Tento výstup je sice obtížně prokazatelný, přesto ale je nezbytný ke splnění cílů projektu a směřují k němu činnosti aktivity.

Nahoru

Síť škol zapojených v projektu UNIV 2 KRAJE