Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Úspora energie ve stavebnictví

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná v prostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.;
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky k řešení současných globálních a regionálních problémů
 • orientuje se v tepelně izolačních stavebních materiálech a porovná jejich vlastnosti;
 • zvolí vhodný typ materiálu pro jednotlivé konstrukce;
 • sleduje a hodnotí zrůzných hledisek nové možnosti využívání energeticky vhodných stavebních materiálů.

2. Materiály

 • přehled a vlastnosti tepelně izolačních materiálů
 • volba materiálu
 • vysvětlí význam snižování energie z ekonomických a ekologických hledisek;
 • uvede příklady snižování energetické náročnosti domácností, finančně je zhodnotí;
 • uvede základní principy pasivního využívání solární energie pro energetické úspory včetně konkrétních příkladů;
 • uvede příklady snižování energetické náročnosti vprůmyslových a zemědělských provozech ze stavebního hlediska.

3. Snižování energetické náročnosti průmyslových provozů a domácností

 • význam
 • ekonomické a ekologické aspekty
 • vysvětlí význam zateplování budov, zdůvodní ho z hledisek ekologických a ekonomických;
 • charakterizuje zásady pro rekonstrukci budov z hledisek energetických úspor ao bjasní význam dodatečné izolace ve všech souvislostech (úspora, ochrana konstrukcí apod.);
 • zvolí způsob zateplení podle účelu jednotlivých konstrukcí;
 • vysvětlí a dodržuje technologické postupy při jednotlivých způsobech zateplení;
 • vysvětlí principy a odlišnosti mezi způsobem výstavby nízkoenergetických a pasivních domů a úsporami při provozu objektů;
 • provádí práce spojené s výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů.

4. Úspora energie ve stavebnictví

 • zateplování budov
 • rekonstrukce budov
 • nízkoenergetické domy
 • pasivní domy
 • zhodnotí význam dřevěných staveb z hlediska energetického, ekonomického a sociálního i vzhledem k umístění v krajině a podmínkám prostředí.

5. Ekologicky šetrné stavby

 • dřevostavby
 • orientuje se v předpisech týkajících se energetických úspor souvisejících se stavebnictvím;
 • vysvětlí roli stavebních úřadů;
 • uvede účastníky investiční výstavby;
 • zpracuje žádost na stavební úřad pro ohlášení stavby nebo stavební povolení.

6. Legislativa

 • právní předpisy (stavební zákon č.183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • přímí a nepřímí účastníci investiční výstavby
 • využívá informace o energetických úsporách spojených se stavebnictvím k propagaci a k jednání s veřejnou správou a s veřejností;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

7. Podpora a osvěta pro energetické úspory spojené se stavebnictvím

 • propagace
 • předpisy BOZP

 

Nahoru