Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Úvod do studia obnovitelných zdrojů a úspor energie

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Úvod do studia obnovitelných zdrojů a úspor energie

Kód modulu

 

Nominální délka

40 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Ukončená základní školní docházka

Stručná anotace vymezující cíle

Jedná se o úvodní modul v rámci studijního plánu zaměřeného na hlubší studium jednoho nebo více druhů obnovitelných zdrojů či úspor energie. Cílem modulu je poskytnout všeobecný přehled o využívání energie lidskou společností, o fungování energetické soustavy a o problémech a rizicích spojených se současnou skladbou energetických zdrojů.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • popíše využití energetických zdrojů v minulosti a současnosti
 • vysvětlí základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie
 • charakterizuje a kategorizuje základní vsoučasnosti využívané energetické zdroje
 • popíše roli transportu energie (elektřina, paliva) a rovnováhu mezi její výrobou a spotřebou
 • vysvětlí princip externích nákladů spojených s výrobou, transportem a spotřebou energie
 • popíše nevýhody hlavních současných zdrojů elektrické energie, objasní význam hledání nových energetických zdrojů
 • stručně vyjmenuje a charakterizuje perspektivní možnosti "klasických" zdrojů energie (kogenerace, "clean coal", ukládání CO2, jaderná fúze), jejich výhody, nevýhody a omezení
 • vysvětlí, které druhy OZE jsou vhodné k:

1. výrobě elektřiny do elektrické sítě

2. vytápění a ohřevu vody

3. využití vdopravě

4. lokálnímu zásobování elektřinou (místa bez připojení k síti)

5. jinému využití

 • popíše výhody a nevýhody jednotlivých druhů OZE
 • charakterizuje současný stav využívání OZE
 • popíše hlavní současné trendy v oblasti OZE
 • popíše způsoby spotřeby energie
 • vysvětlí princip nepřímé spotřeby energie prostřednictvím spotřeby výrobků
 • zdůvodní význam energetických úspor
 • popíše způsoby snížení energetické náročnosti domácnosti
 • popíše současné trendy v oblasti energetických úspor
 • popíše problémy spojené s integrací OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby) a možnosti jejich řešení (transport či skladování energie, inteligentní (chytré) sítě)
 • charakterizuje hlavní mezinárodní dohody, týkající se změn klimatu a životního prostředí
 • vyjmenuje předpisy a možnosti podpory ze strany státu vztahující se k obnovitelným energetickým zdrojům a úsporám energie
 • komunikuje o obnovitelných zdrojích energie a energetických úsporách, přispívá k zajišťování osvěty

Obsah modulu

 • využívání energetických zdrojů člověkem v historické perspektivě
 • základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie
 • princip výroby, transportu, uskladnění a spotřeby energie
 • externí náklady výroby, transportu a spotřeby energie
 • vyčerpatelnost a geopolitická rizika neobnovitelných zdrojů energie
 • růst koncentrací CO2 a globální změna klimatu
 • rizika jaderných zdrojů
 • perspektivní možnosti "klasických" zdrojů: kombinovaná výroba energie a tepla, "clean coal", ukládání CO2
 • perspektiva jaderné fúze
 • současné využívání OZE a jeho aktuální trendy
 • spotřeba energie v denním životě: přímá spotřeba energie a energie spotřebovaná na životní cyklus výrobků (výroba, transport, likvidace)
 • možnosti úspor elektrické energie v domácnostech
 • možnosti úspor energie ve stavebnictví
 • současný stav v oblasti úspor energií a aktuální trendy
 • potenciál jednotlivých typů OZE a úspor energie, geografické souvislosti
 • limity integrace OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby)
 • inteligentní (chytré) elektrické sítě
 • perspektivy skladování a transportu elektrické energie
 • ekonomické aspekty využívání OZE a energetických úspor
 • mezinárodní dohody, týkající se změn klimatu a životního prostředí
 • česká a evropská legislativa týkající se OZE

Doporučené postupy výuky

Výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, projektové metody, vyhledávání informací, aktivní kontakty s okolím

Způsob ukončení

Zkouška, prezentace projektů a diskuze

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. s r. o., 2001.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001.ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Dufková, M., Lipavský, M. Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a. s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Motlík, J. a kol. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR. ČEZ, a. s.

 

Kontaktní osoba:

David Hanslian, hanslian@ufa_cas_cz

Nahoru