Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Větrná energie (samostatná)

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Větrná energie (samostatná)

Kód modulu

 

Nominální délka

60 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Ukončená základní školní docházka

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolventi získají celkový přehled, který jim umožní dobře se orientovat v problematice větrné energetiky, a to jak v obecném smyslu ohledně významu, výhod a nevýhod větrné energetiky, tak i v praktických otázkách spojených s plánováním, výstavbou a provozem větrných elektráren. Budou mít představu o fungování větrných elektráren, budou znát technická a jiná úskalí VTE a budou schopni argumentovat o VTE při jednání s veřejnou správou a veřejností.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • popíše způsoby získávání energie (nejen elektrické) v minulosti a současnosti
 • vysvětlí negativa spalování fosilních zdrojů a neudržitelnost současného stavu
 • objasní význam a perspektivy využívání OZE a jejich výhody pro udržitelný rozvoj
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie, stručně zhodnotí jejich výhody a nevýhody
 • popíše princip fungování současných VTE
 • popíše alternativní technologie využívání energie větru (vč. malých VTE)
 • popíše technické řešení současných VTE a jejich komponent*
 • charakterizuje provoz a podmínky provozu větrné elektrárny
 • zajišťuje provoz a údržbu VTE*
 • má přehled o současném stavu a trendech ve větrné energetice ve světě avČeské republice a o perspektivě budoucího vývoje
 • hodnotí pozitivní a negativní stránky využívání VTE a porovná je spozitivy anegativy výroby elektřiny z jiných zdrojů
 • popíše problémy spojené s integrací větrné energie do elektroenergetické soustavy a možnosti jejich řešení (předpověď výroby, transport či skladování energie, inteligentní (chytré) sítě)
 • využívá informací o VTE k jednání s veřejnou správou a veřejností
 • posoudí podmínky pro výstavbu VTE z hlediska přírodního, ekonomického, technického a environmentálního
 • vybere vhodnou technologii VTE pro dané podmínky
 • popíše kroky nutné k výstavbě VTE od počátečních plánů až po výstavbu
 • orientuje se v povolovacím procesu VTE
 • orientuje se v legislativě vztahující se k VTE
 • orientuje se v ekonomice výstavby VTE
 • popíše hlavní bariéry výstavby VTE a možnosti jejich překonání (připojení ksíti, postoj obyvatel, radary, hluk, ...)

Obsah modulu

 • způsoby získávání energie (nejen elektrické) v minulosti a současnosti
 • princip získávání elektrické energie; výkon, výroba, kapacitní faktor; princip rovnováhy výroby a spotřeby elektřiny; přenos, distribuce, regulace a uskladnění elektrické energie
 • externí náklady a škody spojené s výrobou elektřiny, globální klimatická změna, vyčerpatelnost a nevýhodné rozmístění fosilních zdrojů
 • jednotlivé druhy výroby elektřiny, výhody a nevýhody
 • princip fungování současných VTE
 • technické řešení současných VTE a jejich komponent*
 • alternativní technologie využívání energie větru (vč. malých VTE)
 • provoz a údržba VTE, příčiny poruch a jejich řešení*
 • historický vývoj využití větrné energie
 • současný stav větrné energetiky ve světě a v ČR
 • trendy ve větrné energetice
 • projekt VTE: od záměru až po výstavbu
 • přírodní podmínky pro VTE: výkon a výroba VTE, výkonová křivka, větrná růžice, modelování a měření větru, nárůst průměrné rychlosti větru s výškou, vliv lesa a terénu, turbulence a extrémní větrné podmínky, námraza
 • vyvedení výkonu VTE do elektrické sítě
 • vzájemné ovlivnění VTE
 • VTE a střety s jinými technologiemi (radary, telekomunikace, infrastruktura)
 • doprava, výstavba a demontáž VTE
 • ekonomika VTE
 • legislativa vztahující se k VTE
 • povolovací proces VTE
 • negativní vlivy VTE na prostředí (hluk, stroboskopický efekt, ptáci a netopýři, krajinný ráz) a možnosti jejich zmírňování
 • percepce VTE ze strany obyvatel
 • integrace (využití) kolísajícího výkonu VTE, metody předpovědi výroby
 • komunikační dovednosti

Doporučené postupy výuky

Výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, projektové metody, vyhledávání informací, aktivní kontakty s okolím, exkurze na stávající větrnou elektrárnu, případně též do firmy zabývající se developmentem či výrobou VTE.

Způsob ukončení

Zkouška, prezentace projektů a diskuze

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. s r. o., 2001.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

ČEZ, a. s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Motlík, J. a kol. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR. ČEZ, a. s.

*výběr učiva závisí na typu školy

 

Kontaktní osoba:

David Hanslian, hanslian@ufa_cas_cz 

Nahoru