Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Informace o projektu srpen – říjen 2011

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

 • Pokračovaly práce na studii Návrh integrovaného systému kariérového poradenství (analyticko-koncepční studie). Byla přepracována struktura s ohledem na interní diskusi realizačního týmu s manažerem projektu. Byly upraveny kapitoly:

-          cíle, východiska, metody,

-          analýza využitelnosti dostupných dokumentů o KP,

-          charakteristika stávajícího systému KP v ČR,

-          informační zdroje ke KP na internetu; instituce v makroúrovni.

 • V pokračování byly na základě závěrů z porad připraveny pracovně zejména částí:

-          vymezení požadovaných funkcí  a vlastností systému KP v ČR,

-          návrh modelu poskytování služeb KP v ČR tj. mezo a mikro úroveň,

-          návrh modelu centrální podpory služeb KP v ČR tj. makro úroveň.

 • Až budou zpracovány výstupy z jednotlivých vyhodnocení dotazníkových šetření v KA 4, budou doplněny nejdůležitější závěry a poznatky z těchto dílčích analýz do kapitoly 5 Celkové studie: Reflexe reálného stavu a potřeb KP.
 • Zároveň se intenzivně rozběhly přípravy focus group (3x), na kterých budou odborníci z oblasti KP připomínkovat zejména koncepční část této studie.
 • Je vytipováno 10 zástupců, z různých sektorů, je plánováno pořídit audio záznam, bude proveden zápis a budou zapracovány připomínky. Další dva focusy se předpokládají na jaře 2012 a na podzim 2012.

 

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  

 • V jednání s dodavateli a ostatními členy týmu ohledně inovace ISA+ se doladilo prezentování problematiky znevýhodněných žáků a předčasných odchodů ze vzdělávání v nově zařazené sekci na ISA+.
 • Byla připravena prezentace na téma „Předčasné odchody mladých lidí ze vzdělávání a dlouhodobá nezaměstnanost“, která byla přednesena v rámci Mezinárodní konference Poradenské dny v Seči.
 • Pokračovalo šetření prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, v jehož 1. etapě jsou realizovány strukturované rozhovory na školách i v dalších institucích. Uskutečněny byly rozhovory s vedením školy v OU a praktické škole Chabařovická P-9, rozhovor se školním psychologem a rozhovor s vedoucí vzdělávacích programů neziskové organizace Romodrom o.s., 2 rozhovory s vedením Střední školy obchodu a služeb, Ústí nad Labem a se školní psycholožkou na stejné škole a rozhovor s odborníkem na adiktologii a předčasné odchody ze vzdělávání.
 • V průběhu rozhovorů byl pořízen zvukový záznam a následně byl proveden přepis rozhovorů.
 • Průběžně probíhá kvalitativní analýza rozhovorů, syntéza výpovědí expertů, se zaměřením na identifikaci hlavních problémových okruhů i pozitivních zkušeností a doporučení.

 

Aktivita 03 - Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

KREATIVNÍ NÁVRH inovací ISA+

 • Kreativní návrh zpracovaný dodavatelem byl postupně připomínkován užším týmem projektu a připomínky byly předány dodavateli. Bylo vyžádáno doplnění grafického návrhu o kartu školy a stránku s vyhledáváním v sekci Absolventi a trh práce. Dále bylo vyžádáno doplnění kreativního návrhu o textový úvod a komentář.
 • Byly předány požadavky na podobu šablony pro statické a dynamické stránky, proběhlo testování a připomínkování fulltextového hledání v systému a rozšířeného hledání ve vzdělávací nabídce, práce na začleňování informace o názvu oboru a patřičných ŠVP do tabulky oborů na kartě školy.
 • Připravuje se další možnost při vyhledávání pomocí detekce (geografické) pozice uživatele ISA.
 • Práce na úpravách nové podoby ISA+ pokračovaly po celé monitorovací období, týkaly se nejen grafické podoby, ale i koncepčního uspořádání jednotlivých částí, koncepce syntetických stránek.  

SBĚR DAT O VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE

 • Sběr dat o vzdělávací nabídce SŠ a VOŠ pro školní rok 2012/13 proběhl do stejné struktury databáze jako vloni. Probíhal do konce září, v říjnu byla data „vyčištěna“ a  následoval import dat do systému.
 • Byla připravena a k 1. listopadu v ISA zpřístupněna nová data o vzdělávací nabídce škol, ve které je k dispozici:

-          49 údajů o 1771 středních školách,

-          49 údajů o 172 vyšších odborných školách,

-          109 údajů o 6838 školoborech – tj. o oborech v nabídce jednotlivých škol,

-          109 údajů o 420 školoborech VOŠ,

-          tedy celkem 886 329 údajů – často i mnohaslovných.

 • Dále byly zaktualizovány stránky s informacemi o přijímacím řízení pro tento školní rok, upraveny názvy statických stránek a proběhlo zařazení do témat – Absolventi a trh práce.

PUBLIKACE

 • Vydané publikace:

-          Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol – 2011,  

-          Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání,

byly umístěny na webové stránky www.infoabsolvent.cz a www.nuov.cz.

 • Proběhlo zpracování statických a dynamických stránek z obou publikací a jejich naimportování do ISA.

 

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

 • Pokračují práce na vyhodnocování dat z dotazníkových šetření.
 • Byla připravena pracovní verze dílčí studie Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách.
 • Na základě uskutečněného šetření byla zahájena práce na zpracování dílčího šetření situace Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na úřadech práce.
 • Po zpracování dílčích studií budou výstupy použity pro dodefinování výběrového řízení na technologické vybavení poradenského pracoviště (CKP) a zároveň budou závěry doplněny do Návrhu integrovaného systému kariérového poradenství (analyticko-koncepční studie) v KA 01.
 • Zároveň probíhá paralelně zpracování první ucelené verze výběrového řízení na inovaci technologií v Centru kariérového poradenství CKP.

 

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství   

 • Moduly a animace - dodavatel pro převod modulů zapracoval připomínky, po jejich kontrole proběhlo předání zakázky (převedení modulů do elektronické podoby).
 • Hostování e-learningového systému - dodavatel obdržel převedené a opravené moduly a provedl implementaci studijního obsahu.
 • Školení tutorů úspěšně proběhla 3. a 10. srpna včetně proškolení metodiky tutorské práce.
 • Start 1. běhu e-Kariéra+ - 3. 10. 2011 byl spuštěn první běh e-learningu pro 527 účastníků, se kterými pracuje tým 12 tutorů. Byla nastavena komunikace s tutory a frekventanty. Probíhá spolupráce s dodavatelem hostování LMS systému.
 • Proběhlo rozeslání instrukcí a přihlašovacích údajů všem účastníkům, bylo připraveno zadání závěrečných úkolů při uzavírání studijního běhu a rozeslány připravené měsíční výkazy tutorům a souhrnné výkazy za celý běh.
 • Byl vytvořen vzor motivačních mailů pro tutory pro oslovení neaktivních účastníků.
 • Neustále probíhá metodické a technické vedení tutorů, řešení nejrůznějších problémů tutorů i účastníků (vlastní studium jednotlivých modulů, sledování statistik v systému, zadávání závěrečné práce, podklady k tisku) a i technických problémů.
 • Pokračuje telefonická kampaň na školách a dochází k plnění druhého studijního běhu. Zájemci se hlásí již i sami na základě informací od současných frekventantů.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky