Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Komu je projekt určen a co bude poskytovat

 

Žákům základních a středních škol (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání), žákům se zdravotním postižením či znevýhodněním (včetně sociálního), jejich rodičům a školám:

 • získají v informačním systému ISA+ zdroj informací, které budou relevantní, komplexní a strukturované, v uživatelsky přívětivé formě,
 • získají přehled vzdělávací nabídky vyplývající z kurikulární reformy; ISA+ přiblíží možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění  žákům SŠ (s důrazem na technické obory), motivuje je k získávání co nejvyšší kvalifikace, napomůže rovněž návratu mladých lidí do vzdělávacího systému (korekce profesní volby),
 • součástí datové základny ISA+ budou také informace o možnostech vzdělávání zdravotně postižených žáků a jejich uplatnění na trhu práce,
 • školy rozšíří a zkvalitní kariérové poradenství a kariérové vzdělávání; získají dokonalejší reflexe kvalifikačních potřeb trhu práce ve vzdělávací nabídce i připravovaných školních vzdělávacích programech,
 • školy získají zpětnou vazbu o spokojenosti svých absolventů s přípravou pro trh práce, což využijí při tvorbě ŠVP a koncipování své vzdělávací nabídky.

 

Výchovným-kariérovým poradcům a dalším pedagogickým pracovníkům:

 • získají rozšířený systém informační, vzdělávací a metodické podpory služeb kariérového poradenství a souhrn opatření směřující k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání,
 • získají nejen zdroj informací, ale svojí účastí budou mít stálý přístup k měnícím se informacím z oblasti vzdělávací nabídky a světa práce i díky e-learningovému vzdělávání,
 • získají možnost e-learningového vzdělávání, které je bezplatné a kdykoli volně přístupné.

 

Pracovníkům státní správy, MŠMT, zaměstnavatelům, odborům,  pracovníkům úřadů práce, české školní inspekci:

 • získají údaje o situaci absolventů SŠ, jejich zájmu o studium jednotlivých typů SŠ, spokojenosti se studiem a uplatněním na trhu práce či např. o důvodech, proč nepracují v oborech, pro které se připravovali,
 • získají lepší provázanost služeb kariérového poradenství poskytovaných různými poradenskými subjekty stejným skupinám klientů,
 • koordinace poradenských subjektů v resortu školství i mimo něj přispěje k eliminaci případných duplicit a tím i k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků na rozvoj poradenských služeb na národní, regionální i lokální úrovni; přidanou hodnotou bude rovněž lepší komfort klientů služeb KP,
 • restrukturalizace datové základny v souladu s požadavky kurikulární reformy.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky