Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průběh projektu květen - červenec 2012

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla zapracována druhá vlna připomínek ke studii „Návrh integrovaného systému kariérového poradenství – analyticko-koncepční studie“, zejména k části týkající se koncepce kariérového poradenství, a to na základě dvou jednání fokusní skupiny. Byla rozšířena část se specifikací služeb podle modelu Informace-diagnostika-poradenství. Dále byla rozšířena část týkající se vzdělávání žáků pro kariérové rozhodování a také analytická část o rozboru problémů na makro, mezo a mikro úrovni.

Současně probíhá příprava třetího jednání fokusní skupiny. Zajišťován byl také soulad (během interních porad) s tvorbou dílčí resp. profesní kvalifikace pro kariérové poradce pro profesní a vzdělávací dráhu tj. cca pro oblast školství.

 

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Aktivita byla zaměřena na pokračování realizace komplexního šetření „Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“, která zahrnuje dotazování škol, ÚP a neziskových organizací.

Byla otestována elektronická verze dotazníku zaměřeného na zmapování postupů prevence a intervence, které školy ve vztahu k předčasným odchodům využívají a získání námětů pro příklady dobrých praxí. Na základě náhodného výběru bylo osloveno cca 300 škol. Následně byl uskutečněn sběr dat a získáno 174 odpovědí (asi 60 % návratnost). Bylo zahájeno zpracování analýz.

V oblasti šetření neziskových organizací byl rozpracován příklad dobré praxe zaměřený na podporu vzdělávání znevýhodněných žáků s organizací Člověk v tísni.

Z oblasti šetření na úřadech práce byl rovněž realizován sběr dat prostřednictvím dotazníku s převážně otevřenými otázkami zaměřenými na zmapování možných nástrojů podpory návratu žáků do vzdělávání a zkušeností ÚP s jejich uplatněním. Celkem bylo získáno kolem 30 odpovědí respondentů.

Dále pokračovala příprava statických stránek pro postupné naplňování sekce 3 „Bez bariér až na trh práce“. Byly připraveny texty 3 statických stránek a zahájena příprava dalších 3 statických stránek.

 

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

V průběhu MO skončila třetí etapa realizace zakázky Inovace a rozvoj ISA+ a započala 4. etapa realizace. Splnění jednotlivých bodů třetí etapy realizace zakázky bylo zkontrolováno a předávací dokumentace po kontrole a doplnění převzata a proběhla fakturace.

Karta školy byla doplněna o odkaz na webové stránky školského odboru příslušného krajského úřadu, aby uživatel měl co nejsnazší přístup k informacím o volných místech na středních školách v průběhu přijímacího řízení.

Byla testována pilotní verze redakčního systému IsaAdmin+, který umožňuje editaci údajů o vzdělávací nabídce a průběžně byly testovány jeho inovované verze, včetně nejnovější verze umožňující import statických stránek.

Došlo k převedení starších statických stránek do nové šablony. Upravené statické stránky byly postupně naimportovány.

Byla vytvořena koncepce a základní rozcestník pro obrázkový vstup do vzdělávací nabídky, který má sloužit jako další varianta cesty k výběru oboru vzdělání. Bude mít formu názorného průvodce s minimem textu.

V ISA+ byly připraveny syntetické dynamické stránky sdružující dostupné výsledky analýz vztažené ke skupině oborů v rámci zvolené kategorie vzdělání.

Byly vytvořeny a naimportovány 4 nové statické stránky a 1 dynamická.

Probíhá příprava sběru dat o vzdělávací nabídce škol pro rok 2013/14.

Multimediální prezentace technických oborů - proběhlo natáčení rozhovorů a záběrů na školách a v pracovním prostředí. Na základě natočených záběrů byly scénáře doplněny o upravené komentáře a natočené rozhovory se žáky, učiteli i absolventy. Na konci monitorovacího období probíhaly střih, postprodukce, grafické práce, zvuk apod.

Profitest - byla upřesněna koncepce, algoritmus průchodu testem a jeho struktura. Proběhlo připomínkování a úpravy 18 zpráv, které budou výstupem 1. modulu testu, otestována demoverze, dále upraveno 40 zpráv 2. modulu.

Šetření absolventů škol - probíhal sběr dat v rámci realizace šetření absolventů středních škol v období 3 roky od ukončení studia. Byl dokončen elektronický dotazník, připraven výběr vzorku a v několika etapách bylo získáno přibližně 5200 kontaktů na absolventy. Vzhledem k  nízké návratnosti byla provedena urgence a nabídka vyplnění v papírové formě. Celkem bylo dosud získáno cca 780 dotazníků. Dále bylo získáno dalších více než 1000 kontaktů na absolventy středních škol, kteří budou osloveni dodatečně pro zvýšení počtu respondentů v oborech, v kterých je návratnost nízká a neumožňuje statistické zpracování.

Nezaměstnanost absolventů škol – proběhly úpravy dat a začalo jejich zpracování.

 

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Byla dokončena finalizace výběrového řízení „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště“. Byly zapracovány připomínky právní kanceláře a další připomínky MŠMT, a to zejména ohledně přesného stanovení požadavků. Současně byla dokumentace VŘ doplněna o záměr VŘ.

Byla dokončena analýza „Analýza práce a potřeb poradců kariérového poradenství na Úřadu práce“ včetně odborného posouzení použité terminologie ve vztahu k Úřadu práce a k jeho činnosti.

Dokončena byla také studie o rozhodování o budoucnosti dětí po základní a střední škole, a to včetně zapracování připomínek od recenzentů, jazykových a redakčních úprav.

V rámci přímé poradenské činnosti byla zájemcům jak z řady odborné veřejnosti, tak široké veřejnosti poskytována odborná pomoc (včetně širokého informačního základu).

V souvislosti s realizací aktivity 03 byly zahájeny práce na naplnění a informačním zabezpečení poradenské sekce informačního systému ISA+.

 

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

Byl uzavřen 2. studijní běh e-learningového systému eKariéra+, do kterého bylo zapsáno celkem 703 účastníků z řad výchovných poradců i dalších pedagogických pracovníků škol a také zájemců dalších sociálních partnerů. Účastníkům, kteří kurz úspěšně dokončili, byly zaslány absolventské certifikáty.

Pro získání zpětné vazby od frekventantů byl vytvořen elektronický dotazník a realizováno dotazníkového šetření mezi úspěšnými absolventy 2. studijního běhu. Toto šetření zjišťovalo především spokojenost účastníků s různými stránkami kurzu a hodnocení e-learningové formy vzdělávání obecně, i specificky u kurzu eKariéra+.

Ve sledovaném období dále došlo k naplnění a zahájení 3. běhu studia pro 736 účastníků. Řízené studium zde bylo zahájeno 3. 5. 2012 a současně s tím začal nábor do následujícího studijního běhu. Realizace 3. běhu včetně metodické a technické podpory účastníků studia potrvá do konce měsíce října.

V rámci marketingu vzdělávací nabídky systému eKariéra+ probíhala až do konce školního roku telefonická kampaň na školách, na jejímž základě pokračovalo získávání frekventantů a příprava 4. studijního běhu.

Na MŠMT byla podána žádost o akreditaci e-learningového vzdělávacího programu eKariéra+ v rámci DVPP.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky