Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průběh projektu únor - duben 2011

Realizace klíčových aktivit    

A1 Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

V tomto monitorovacím období byla práce na analytické části zaměřena na finalizaci zahájení dotazování (tj. dokončení přípravných prací a zahájení samotného šetření).

Šetření má cca 3 úrovně, které se doplňují:  

První úroveň je šetření na téma volba povolání, školy, kariéry a připravenost na vstup na trh práce z pohledu žáků posledních ročníků SŠ a ZŠ.

Druhá úroveň se ptá rodičů těchto žáků, jak na této volbě participují, jaké informační a poradenské zdroje využili, jaký typ informací jim chyběl a jak vidí podporu ze strany poradců ve školách, případně na úřadech práce.

Třetí úroveň šetření se zaměřuje právě na poradce ve školách a na úřadech práce. Zde dotazování směřuje na spolupráci jednotlivých institucí, dětí i rodičů a na možnosti podpory spolupráce institucí v regionu a podpory samotných poradců.

Dotazníky pro rodiče a děti jsou distribuovány v tištěné podobě (z důvodu vyšší návratnosti, kterou podpoří jednotliví poradci na školách). Dotazníky pro poradce budou distribuovány v elektronické podobě (z důvody úsporu času respondentů i zpracovatele).

 

A2 Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V průběhu monitorovacího období byla klíčová aktivita zaměřena na rozšiřování výsledků šetření uvedeného v publikaci „Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením“, která byla dokončena v předchozím monitorovacím období. Byla provedena rozesílka a publikace byla vyvěšena na stránkách informačního systému www.infoabsolvent.cz.

Dále byly v návaznosti na výsledky analýz prezentovaných v uvedené publikaci připraveny 4 statické stránky, které slouží především k poskytnutí základních informací v uživatelsky přívětivé formě pro využití ze strany veřejnosti. Byly vybrány základní části textu publikace a přeformulovány do jednodušší podoby. Dále byl proveden převod částí textu do přehlednějších tabulek, změna formátování pro převod do informačního systému a jazyková korektura. Následně byly statické stránky do informačního systému zařazeny a zpřístupněny uživatelům.

Připraveny byly tyto statické stránky:

 • Studijní a pracovní záměry absolventů se ZP
 • Specifické obavy absolventů se ZP ze vstupu na trh práce
 • Uplatnění absolventů se ZP v oboru
 • Podpora absolventů se ZP při vstupu na trh práce ze strany rodičů a institucí

Dále byla připravena prezentace pro konference projektu VIP Kariéra v Praze a v Olomouci na téma „Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce“, která shrnuje zjištění z publikace „Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením“ a dále zahrnuje i vysvětlení dalších plánovaných kroků a aktivit.

Rovněž pokračovaly práce zaměřené na přípravu a realizaci dalšího šetření „Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“. Především byly provedeny analýzy a rešerše dosud realizovaných šetření zaměřených na podporu znevýhodněných a předčasné odchody ze vzdělávání. Dále byly vyhledány a kategorizovány další informační zdroje k této problematice, včetně předchozích realizovaných nebo probíhajících projektů na školách, případně v neziskových organizacích.

 

A3 Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Plánované dílčí úkoly se daří plnit v termínu, systém ISA je zaktualizovaný a plně funkční. Za čtvrté monitorovací období je bilance více než 15 tis. nově zaznamenaných IP adres počítačů a serverů připojujících se k ISA na www.infoabsolvent.cz, čili zájem o takovýto zdroj informací stále trvá.

Zadávací řízení Inovace a rozvoj ISA+ proběhlo, komise doporučila uzavřít smlouvu s dodavatelem (firmou TREXIMA, spol. s r.o.) a koncem monitorovacího období probíhalo připomínkování smlouvy s dodavatelem.

Byly vytvořeny nebo zaktualizovány statické a dynamické stránky:

 • Celkové hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=4.3.05)

 • Hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání vyučených

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=4.3.06)

 • Hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání pracovníků s maturitou

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=4.3.07)

 • Míra shody absolvovaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/DStranka.aspx?KodStranky=4.3.02)

 • Podíly absolventů SŠ hlásících se ke studiu na VOŠ a VŠ

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=5.4.02)

 • Přehled o úspěšnosti absolventů SŠ při přijímacím řízení ke studiu na VOŠ a VŠ

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=5.4.03)

 • Úspěšnost absolventů SOŠ při přijímacím řízení ke studiu na VOŠ a VŠ – porovnání skupin oborů

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=5.4.04)

 • Absolventi středních škol při přechodu na VOŠ a VŠ

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/DStranka.aspx?KodStranky=5.4.01)

 • Specifické obavy absolventů SŠ se zdravotním postižením při vstupu na trh práce

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=5.3.10)

 • Podpora absolventů SŠ se zdravotním postižením při vstupu na trh práce

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=5.3.11)

 • Představy o uplatnění absolventů SŠ se zdravotním postižením ve vystudovaném oboru

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=5.3.12)

 • Nezaměstnanost mladých v ČR a EU v roce 2010

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=0.0.04)

 • Porovnání vzdělanostní skladby mladých zaměstnaných v ČR a EU

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?KodStranky=0.0.07)

 • Vývoj počtu a podílu žáků nově přijatých do 1. ročníků

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?KodStranky=0.0.01)

 • Vývoj počtu absolventů středních a vyšších odborných škol

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?KodStranky=5.1.08)

 • Vývoj oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání

 (https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/DStranka.aspx?KodStranky=0.0.02)

Vložené publikace do ISA:

 • Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – 2011

(https://edit.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/FStranka.aspx?KodStranky=9.0.55)

 • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2010/11

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/FStranka.aspx?CiloveSkupiny=3&KodStranky=9.0.56)

 • Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

(https://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/FStranka.aspx?KodStranky=9.0.57)

 

A4 Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

V tomto monitorovacím období byly definitivně ukončeny práce na studii „Analýza stavu aktivit a vybavení centra kariérového poradenství při NÚOV“. Výstupy byly prezentovány v rámci pražské a olomoucké konference projektu VIP Kariéra II.

V této a další etapě je tato aktivita velmi úzce provázána s realizací klíčové aktivity č.1. Výstupy dotazníkového šetření totiž budou zohledněny v přípravě výběrového řízení na dodavatele, který zajistí inovaci call centra resp. poradenského pracoviště. Proto je v této fázi hlavní spolupráce zaměstnanců, kteří se podílejí jak na klíčové aktivitě 1, tak na klíčové aktivitě 2. Všichni tito zaměstnanci se podílejí jak na přípravě výběrového řízení, tak na přípravě resp. připomínkování dotazníků. A to právě proto, aby pro výběrové řízení byly získány opravdu relevantní informace z hlediska klientů poradenského pracoviště (což jsou právě vedle dospělých osob žáci SŠ, žáci ZŠ, jejich rodiče a poradci). V tomto období je tedy zatím výběrové řízení připravováno spíše rámcově (příprava šablon, příprava aktuálního časového rozvrhu).

 

A5 Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

V monitorovaném období byly realizovány práce na inovaci a zprovoznění e-learnigového systému eKariéra+. Pro zahájení vzdělávání bylo nutné realizovat sadu navazujících činností. V rámci technického zajištění e-learningové nabídky byla realizována dvě výběrová řízení (009 - Zpracování a převedení tematických podkladů modulových vzdělávacích programů do elektronické podoby a 010 – Hostování LMS a sladění technologií pro e-learning).

Výběrové řízení - 009 - Zpracování a převedení tematických podkladů modulových vzdělávacích programů do elektronické podoby bylo úspěšné. Byl vybrán dodavatel a v současnosti je dokončována administrativa spojená s uzavřením smlouvy na dodávku služeb. Druhé výběrové  řízení -  010 – Hostování LMS a sladění technologií pro e-learning dopadlo neúspěšně. Žádný z uchazečů nesplnil podmínky pro výběr a bude vyhlášeno nové výběrové řízení. V současnosti čekáme na schvalovací proces výběrového řízení realizovaný ze strany MŠMT.

Dalším propojovacím prvkem sledované aktivity je příprava obsahové náplně e-learningového vzdělávání. Ve sledovaném období byly ukončovány práce na tvorbě textových modulů, tak aby byly ke konci dubna připraveny pro převedení do e-learningové podoby. Tyto tematické podklady tvoří samotnou vzdělávací nabídku poskytovatelům kariérového poradenství.

Pokračují práce na přípravě databáze účastníků. Zahájili jsme přípravu telefonické kampaně a proškolili personál pro sběr kontaktů ze škol. K této aktivitě byla rozpracována databáze pedagogů a kariérových poradců pro jejich oslovení a následné zapojení do vzdělávacích aktivit. S efektivitou nabídky vzdělávání souvisí zajištění podpory a pomoci pro vzdělávané účastníky i při jejich doprovodných studijních činnostech. Pro zajištění zpětné vazby a podpory účastníků jsme oslovili tutory e-learningového vzdělávání a plánujeme jejich proškolení pro tutorskou práci v měsíci květnu 2011.

V uplynulém období jsme realizovali výběrové řízení na dodavatele pro workshopy projektu VIP Kariéra II – KP.

Výstupy monitorovaného období jsou:

Vybraný dodavatel pro veřejnou zakázku – Zpracování a převedení tematických podkladů modulových vzdělávacích programů do elektronické podoby.

Návrhy tematických podkladů, testů a scénářů animací v různé fázi rozpracovanosti.

Širší pracovní databáze kontaktů na účastníky vzdělávání.

Upravený a posunutý harmonogram studijních běhů.

Proškolený personál pro telefonické kontaktování škol.

Vybraný dodavatel projektových workshopů.

Rozpracovaná databáze kontaktů na účastníky workshopů.

 

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky