Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Význam a využití sluneční energie

Vzdělávací modul

Význam a využití sluneční energie

 

Název modulu

Význam a využití sluneční energie

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr)

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolvent pochopí význam sluneční energie jakožto obnovitelného zdroje energie. Srovnává výhody a nevýhody tohoto druhu získávání energie oproti ostatním obnovitelným i klasickým zdrojům.

Absolvent vymezí oblasti využití a rovněž popíše vývoj, současné využití a další budoucnost solární energie.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • vysvětlí, jak vzniká sluneční energie a jakým způsobem působí na povrch Země a jak obecně je ji možné využít
 • popíše vývoj solární energie v minulosti
 • rozebere současný vývoj solární energie a nastíní náhled do budoucna
 • používá základní odbornou terminologii
 • určí podíl sluneční energie ve světě i u nás a provádí jednoduché výpočty týkající se energie Slunce a získávání tepelné nebo elektrické energie
 • srovná výhody a nevýhody sluneční energie proti ostatním zdrojům energie
 • vyjmenuje a popíše všechny oblasti využití solární energie
 • rozeznává základní druhy solárních článků a panelů
 • zná základní poučky při umísťování solárních systémů
 • s ohledem na podmínky v České republice popíše, kde je vhodné solární systémy instalovat
 • provádí jednoduché výpočty energie získané solárními systémy
 • spočítá návratnost solárního systému a zohlední současné ceny elektrické energie
 • popíše základní rozdělení solární energie - pasivní a aktivní
 • rozdělí aktivní systémy na fototermické a fotovoltaické a vymezí jejich použití, vlastnosti a principy
 • rozeznává jednotlivé druhy fototermických systémů a popíše základní druhy instalací včetně používaných postupů a materiálů
 • vysvětlí pojem solární architektura a popíše jeho využití vpraxi
 • popíše principy akumulace energie termických systémů
 • popíše konstrukci a složení fotovoltaických článků a nastíní jejich oblast použití
 • provádí jednoduché elektrotechnické výpočty při sestavování fotovoltaických systémů
 • uvede, jaký vliv má znečištění fotovoltaických panelů na jejich výkon
 • popíše princip akumulace u fotovoltaických systémů
 • popíše princip a podmínky distribuce vyrobené elektrické energie do sítě

Obsah modulu

Systémy pro zpracování solární energie (aktivní a pasivní)

Rozdělení a popis solárních systémů (fototermické, fotovoltaické)

Návratnost, ekonomičnost a distribuce zelené energie

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 50 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Benda, V., Brož, K. Slunce ve školách a jak dál .....? Chomutov: Integrovaná Střední škola energetická Chomutov 2005.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Halley, A., Humm, O., Voss,K. Solární energie. Využití při obnově budov. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-580-7

Ladener, H., Späte, F. Solární zařízení. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0362-9

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Sequens, E. Slunce - energie budoucnosti. Praha: CALLA 2003.

Zákon o podpoře výroby elektřiny zobnovitelných zdrojů energie a o změna některých zákonů.

Ing. Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001.

Mittermair, Bauer, Weisse, Zařízení se slunečními kolektory. Ostrava: HEL, 1999.

Heinz Schulz, Teplo ze slunce a země. Ostrava: HEL, 1999

Dufka, Jaroslav. Vytápění netradičními zdroji tepla. Praha: BEN - technická literatura, 2003

 

Kontaktní osoba:

 

Nahoru