Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Význam, přehled a celkové využití energetických zdrojů

Vzdělávací modul

 Význam, přehled a celkové využití energetických zdrojů

Název modulu

Význam, přehled a celkové využití energetických zdrojů

Kód modulu

 

Nominální délka

20 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Poznatky z přírodních věd: sluneční energie, vlastnosti vody, hydrologický cyklus, proudění ovzduší, fotosyntéza, dřeviny, byliny, ekosystém - struktura a funkce, biotechnologie - využívání různých druhů mikroorganismů výroba elektrické energie, proces spalování.

Poznatky ze společenských věd: přehled historie vývoje lidské společnosti, ekonomický rozvoj, hodnocení společenského rozvoje, udržitelný rozvoj - vývoj environmentální problematiky, vztahy environmentálního, ekologického a sociálního pilíře - konkrétní příklady (např. „green jobs").

Stručná anotace vymezující cíle

Cílem vzdělávacího modulu je:

 • poskytnout přehled o využívání energie lidskou společností, o souvislostech využívání fosilních paliv a průmyslové revoluce, o současné potřebě energie z globálního, evropského a národního hlediska, o limitech pro využívání fosilních paliv, o dalších možnostech energetických zdrojů (současných i perspektivních, výhodách a nevýhodách, možnostech z hledisek geografických, ekonomických atd.)
 • poskytnout přehled o legislativě vztahující se k využívání obnovitelných energetických zdrojů
 • podpořit schopnosti propagace a osvěty v oblasti životního prostředí a zejména „zelené energie"

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • získá přehledné informace o významu energie pro lidskou společnost, o roli fosilních paliv v procesu ekonomického a sociálního vývoje, o možnostech a problémech využívání neobnovitelných přírodních zdrojů o poznaných limitech
 • charakterizuje a kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná v prostředí (tepelná čerpadla), hlubinné geotermální zdroje apod.
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu k udržitelnému rozvoji (tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji) a objasní význam hledání nových energetických zdrojů
 • získá informace o současných i perspektivních možnostech řešení energetických problémů v zájmu udržitelného rozvoje (koncepčních, administrativně právních, ekonomických, vědeckovýzkumných a realizačních)
 • komunikuje o energetických úsporách, obnovitelných energetických zdrojích, přispívá k zajišťování osvěty
 • vyjmenuje předpisy a možnosti podpory ze strany státu vztahující se k obnovitelným energetickým zdrojům a úsporám energie
 • využívá a řídí se legislativními dokumenty, zná předpisy BOZP

Obsah modulu

 • vývoj potřeby energie, možnosti a důsledky využívání fosilních paliv, limity
 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky k řešení současných globálních a regionálních problémů
 • společenské nástroje pro řešení současných problémů
 • propagace „zelené energie" (tj. úspor a OZE)
 • legislativa vztahující se k OZE

Doporučené postupy výuky

Výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, projektové metody, vyhledávání informací, aktivní kontakty s okolím

Způsob ukončení

Písemná zkouška (test)

Prezentace projektů a diskuse

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Petříková a kol., 2006 Energetické plodiny, 176 str., Praha 2006

Petříková, V., 2004: Pěstování rostlin pro energetické účely, 32 str., Praha 2004

Petříková, V., 2006: Produkce a využití rostlinné biomasy pro energetické účely. E-lerning - ÚZPIZ Praha, 2006

 

Kontaktní osoba: bude doplněna později

 

Nahoru