Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání a trh práce v krajích ČR

Trh práce v ČR má výrazně regionální charakter. Odlišné geografické, demografické, historické, sociální a zejména ekonomické podmínky v jednotlivých krajích zřetelně ovlivňují celou širokou oblast zaměstnanosti. Výrazným způsobem determinují mj. i profesní a odvětvovou strukturu a v konečném důsledku rovněž míru nezaměstnanosti na regionálním trhu práce. Rozdílné jsou i podmínky pro přijímání nových pracovníků, což se promítá i v uplatnitelnosti absolventů škol. Přestože úsilí o slaďování požadavků trhu práce se strukturou absolventů škol je dlouhodobé a obtížné, je velice důležité, aby regionální vzdělávání reflektovalo výše uvedená specifika a aby přizpůsobovalo studijní nabídku takovým způsobem, který by byl v souladu s koncepcí regionálního rozvoje příslušného kraje a který by přispíval ke slaďování nabídky a poptávky po pracovní síle.  

  • Informace o jednotlivých krajích

Struktura zaměstnanosti, nově přijatí žáci a absolventi, nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol

  • Souhrn informací o všech krajích – porovnání

Struktura zaměstnanosti v krajích ČR

20112010, 20092008, 2007, 2006

Nově přijatí žáci a absolventi v krajích ČR

201120102009, 2008, 2007

Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol v krajích ČR

2011, 201020092008, 2007, 2006

  • Územně správní členění České republiky

Územně správní členění České republiky

 


Další informace lze nalézt také v těchto publikacích:

  • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2010/11 (pdf)
  • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011 (pdf)
     

Nahoru