Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2000

Klasifikace – certifikáty – zaměstnanost * Fachhochschule v Lichtenštejnsku * Vyšší a vysoké školství v Evropě * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání 2 * Profil německé mládeže, která neukončila profesní přípravu * Nové téma – kompetence * Řízení kompetencí * Druhá etapa programu Leonardo da Vinci * Zkušenosti s decentralizací řízení profesní přípravy ve Francii  


Zpravodaj 1/2000

Editorial 
Letos je ten příslovečný rok 2000, jehož přežití se stalo měřítkem odolnosti osob, zvířat a věcí (konkrétních i abstraktních). Dvojka vystřídala v letopočtu jedničku, na kterou jsme byli zvyklí, a bude tam po celých tisíc let. V evropských rozpočtech určených pro financování výzkumu odborného vzdělávání a přípravy probíhá opačný postup – cifry se spíše snižují než zvyšují.Přitom si však všechny země Evropské unie uvědomují, jaký význam má pro jejich rozvoj odborné vzdělávání a profesní příprava. Věnují jim proto i nadále velkou pozornost. Usilují o vytvoření takových podmínek, které odbornému vzdělávání a profesní přípravě umožní náležitě plnit jejich úkoly. V souvislosti s tím podporují výzkum odborného vzdělávání a profesní přípravy. Očekávají, že jeho výsledky usnadní odkrývání kvalifikačních potřeb povolání, napomohou při zpřesňování cílů odborného vzdělávání a profesní přípravy, přispějí ke zdokonalování jejich organizačních forem a k vyjasňování vztahů mezi vzděláváním a výkonem povolání.Rozšiřuje se mezinárodní dimenze výzkumu odborného vzdělávání a profesní přípravy. Významnou roli v tom hraje CEDEFOP, který již prezentuje výsledky těchto mezinárodních výzkumných aktivit. I tady však došlo k rozpočtovým omezením, která se projeví hlavně v tom, že ubude společných setkání výzkumných pracovníkům, při kterých se vyměňují zkušenosti, dohadují různé formy spolupráce, navazují se kontakty a zejména se v “kuloárech” vyjasňují různá nedorozumění a odstraňují neopodstatněné předsudky. Tato setkání mají být z velké části nahrazena elektronickou komunikací, která je rychlá a levná. Jenomže některé, nyní velmi ceněné, klíčové dovednosti či kompetence, například schopnost komunikovat, se tímto způsobem nemohou zcela uplatnit. (Na druhé straně je pravda, že neschopnost komunikovat se dá při elektronické komunikaci dobře zastřít.) Různé počítačové sítě a elektronické databáze jsou vynikající pro přenos a výměnu informací (viz článek Petra Viceníka v tomto čísle Zpravodaje) – s tlumočením názorů, postojů a pocitů je to už horší.Ve Zpravodaji VÚOŠ se snažíme průběžně informovat o výzkumu odborného vzdělávání a profesní přípravy v zahraničí. V podzimních číslech jsme formou zvláštní přílohy uveřejnili překlad vybraných částí publikace nazvané Evropské trendy ve vývoji povolání a kvalifikací a ve vydávání obdobných příloh budeme pokračovat. Pro letošek (počínaje číslem, které držíte v ruce) máme připraven výběr nejvýznamnějších částí zprávy o aktuálním stavu výzkumu odborného vzdělávání v Evropě, která mapuje témata tohoto výzkumu a uvádí jeho výsledky. Jde o první ze série informací týkajících se výzkumu odborného vzdělávání, které hodlá CEDEFOP vydávat každé dva roky.I letos budou ve Zpravodaji převažovat články čerpající z informačních zdrojů publikovaných v zemích Evropské unie a v Evropě jako celku. Toto zaměření je pochopitelné, neznamená však, že se nebudeme občas zabývat i informacemi, které vypovídají o “zbytku světa” (což je mezinárodně používaný výraz pro oblasti, nepatřící do “našeho” regionu, státu, společenství, kontinentu …).    AK, IŠ

Nahoru