Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2003

Poradci jako zdroj informací o nových kvalifikacích * Tendence ve vývoji školských systémů (4) – Švýcarsko * Samostatně řízené učení * Kvalifikace pracovníků call center * Diskuse o  Berufsschule * Německé odbory ke zlepšování kvality dalšího vzdělávání * Odvětví informatických služeb * M ořský rybolov * Co to je akvakultura? * Využití výsledků experimentálního ověřování * Nationellt centrum för flexibelt lärande - CFL * Vzdělávací systém v Gruzii * Evropská spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě  


Zpravodaj 1/2003


Editorial

Začínáme 14. ročník Zpravodaje. Jak se za těch více než deset let změnilo odborné vzdělávání?

Pravděpodobně nejvýraznější a nejsnáze pozorovatelnou změnou je pozvolný vstup informačních a komunikačních technologií do života společnosti a tím nevyhnutelně i do sféry vzdělávání. Před názvy různých činností se objevilo písmeno „e“, které dává najevo, že za ním uvedená činnost se nyní provádí pomocí elektronických prostředků, např. eLearning.

Druhým silně se projevujícím trendem je snaha zaznamenávat, ohodnocovat a osvědčovat znalosti, dovednosti a kompetence získané mimo formální vzdělávací systém neformálním nebo informálním učením. Jde zároveň o úsilí lépe a efektivněji využívat „lidských zdrojů“, což je termín, který se v průběhu posledních let stal velmi frekventovaným.

S tím souvisí zvyšující se význam celoživotního vzdělávání, které má lidem pomoci v tom, aby se dokázali vyrovnávat s rychlým rozvojem vědy a techniky, jež mění okolní svět stále větším tempem. Za zdůrazňováním významu celoživotního vzdělávání lze spatřovat i snahu přenést část odpovědnosti za vlastní vzdělávání ze vzdělávacího systému na jednotlivce.

Ministři školství evropských zemí se v prosinci 2002 v Kodani dohodli na posílení spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě. Na této schůzce navázali na šest mezníků evropské politiky v oblasti vzdělávání, za které jsou považovány :

BOLOŇA, červen 1999: 29 evropských zemí přijalo deklaraci stanovující cíl vytvořit „Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání“;

LISABON, březen 2000: Summit hlav států nebo vlád Evropské unie vytkl cíl učinit z Evropy přední světovou znalostní společnost;

STOCKHOLM, březen 2001: Hlavy států nebo vlád EU stanovily tři strategické cíle (kvalitu, přístupnost, otevřenost). Bylo též rozhodnuto o tom, že kandidátské státy budou zapojeny do procesu zahájeného v Lisabonu;

BRUGGY, říjen 2001: Zástupci ministerstev, která mají na starosti profesní přípravu, posílili svou spolupráci pokud jde o zvýšenou transparentnost a konkurenceschopnost kvalifikací a dovedností;

BRUSEL, listopad 2001: Bylo přijato sdělení Evropské komise nazvané „Vytvořit evropský prostor pro celoživotní učení“, představující referenční dokument strategie EU v celoživotním učení.

BARCELONA, březen 2002: Hlavy států nebo vlád 29 evropských zemí položily základy pro větší spolupráci v oblasti vzdělávání a profesní přípravy.

AK

Nahoru