Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2001

Využití procedur accountability při hodnocení anglických škol * Výňatek z Průvodce obecnou inspekcí pro anglické školní inspektory * Průkazy praktických kompetencí ve Finsku * Příprava učitelů ve Francii * Prostředky k zajištění kvality dalšího vzdělávání * Checkliste „Qualität beruflicher Weiterbildung“ * Závěry porady ministrů školství zemí OECD * O lidském kapitálu a kapitálu sociálním * Jak se mluví v Evropské unii * Britská Open University * Budoucnost středních a vysokých škol ve Švédsku * Španělský zákon upravující vzdělávací systém  


Zpravodaj 11/2001

Editorial 
V současné době se hodně mluví o dovednostech nebo kompetencích, které jsou označovány za klíčové či základní a které jsou považovány za nezbytně nutné pro život ve znalostní nebo informační společnosti; název budoucí společnosti se odvozuje podle toho, zda se klade větší důraz na vědění samotné či na informační a komunikační technologie, které nám k němu dopomohou. V publikaci EURYDICE „ICT@Europe_edu (2001) je výstižné motto: „Svedeni lehkostí s jakou se shromažďují údaje podceňujeme náklady na přeměnu údajů v informace, informací ve znalosti a znalostí v moudrost“. B. Harris, 1987).Právě klíčové kompetence by měly pomáhat při této přeměně. V pedagogickém tisku se objevují různé seznamy klíčových kompetencí, které se někdy vzájemně značně liší. Je však možné říci, že i mezi klíčovými kompetencemi jsou některé významnější než jiné. Nejzákladnější kompetencí ostatně je používat zdravý rozum, což slovy seznamů v pedagogické literatuře znamená identifikovat, analyzovat a řešit problémy. Tato kompetence se uplatní ve všech dalších (podřazených) kompetencích, například v umění učit se, v týmové práci, schopnosti komunikovat slovem i písmem, používat počítač, vyhledávat informace, domluvit se v cizím jazyce atd.Lidé někdy podléhají dojmu, že s vývojem společnosti se zvyšuje také inteligence jejích příslušníků. Lidstvo je však na prahu 21. století vybaveno v průměru stejnou mírou inteligence, jako byli lidé v minulých stoletích. Je samozřejmě vzdělanější, protože přístup ke vzdělávání se zlepšuje (zavedení povinné školní docházky bylo markantním skokem v tomto vývoji), ale disponuje stejnými rozumovými schopnostmi. Je však zavaleno daleko větším množstvím informací, než tomu bylo kdykoliv v minulosti, i když jsou to z velké části informace nadbytečné. Poradit si s touto záplavou, k tomu je právě zapotřebí osvojit si tu zmíněnou základní kompetenci - zdravý rozum.Často se lidé baví představami, co by lidé z minulosti říkali naší době a zda by se v ní dokázali orientovat. Jak by si počínal Jan Ámos Komenský ve škole vybavené počítači? Pravděpodobně by potřeboval krátké vysvětlení o elektřině a jejím využití, jako uživatel počítače by však asi problémy neměl nebo by je s pomocí nápovědy snadno vyřešil. Možná, že by později poopravil některé manuály, aby jim rozuměli i ti, kdo se z nich skutečně potřebují poučit. Byl přece didaktik. Pokud by ho něco v naší době překvapilo, tak asi často velmi nízká jazyková a stylistická úroveň toho, co se s pomocí počítačů píše. Těžko by chápal, že i lidé s vysokoškolským vzděláním mohou mít potíže s vyjádřením svých myšlenek, neumějí formulovat, argumentovat, vysvětlovat. Kompetence, které jsou tak pěkně shrnuty v různých seznamech, se ještě neprosadily natolik, aby studentům všech stupňů škol přešly do krve. Komenský by se asi divil. Protože, jak říkal Jan Werich: „Před několika málo sty lety jen málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ti uměli psát, to se dá číst ještě dneska!“

A když už jsme v té minulosti, poznáte, kdo takto předpověděl globalizaci:  „Moderní průmysl dává vzniknout světovému trhu. Staré zavedené národní ekonomiky jsou ničeny. Jsou vytlačovány novou výrobou, jejíž produkty jsou spotřebovávány v každém koutě zeměkoule. Na místě starých přání nacházíme přání nová, která k uspokojení vyžadují výrobky ze vzdálených zemí a klimat … Všechny pevné, zamrzlé vztahy jsou smeteny; všechny nově utvářené se stávají přežitými dříve než mohou zkostnatět. Všechno, co je pevné se rozpouští ve vzduchu.“  AK

Nahoru