Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 2/2011

Cedefop * Internet a vzdělávání * Školní způsobilosti učňů ve Švýcarsku * Orientují se učební řády na kompetence? * Odborné vzdělávání ve Spojených arabských emirátech * Co to je DACUM  


Zpravodaj 2/2011 Zpravodaj 2/2011

Editorial

Historický obrázek Císařských lázní připomíná Budapešť, hlavní město země, která právě předsedá EU. Ottův slovník naučný (1891) o Budapešti píše: „Žádné jiné město Evropy nemá takové množství lázní obyčejných a léčivých jako B.; některé z nich pocházejí až z doby římské, tak zejména Císařské lázně (Czaszárfürdö), teplé lázně sirnaté, za dob římských již užívané (9 zřídel 22–52° R.), Srbské (Ráczfürdö), pobřežní (Rudasfürdö, něm. Bruckbad), Sárosfürdö (z doby turecké), Alžbětiny solné lázně; nade všecky pak předčí na ostrově Sv. Markéty lázně vlastníkem ostrova, arciknížetem Josefem, zřízené, k nimž vyvrtána byla až pode dnem Dunaje artéská studeň, 119.9 m hluboká, vrhající ve 24 hodinách 135.342 hl vody 35° R. teplé. K lázním těmto druží se množství minerálních vod, kteréž mají zřídla v Budíně a jeho okolí, z nichž Hunyadyova, Rákóczyova, budínská hořká jsou světoznámy. Dunaj přepásán jest řetězovým mostem 386 m dlouhým, z l. 1842 až 1849, kamenným mostem Markétiným z r. 1872 a spojovacím mostem železničním.

Námět pro jazykový koutek jsme tentokrát našli v prvním článku, který pojednává o tom, jakých výsledků dosáhl Cedefop v minulém roce a jaké plány má do budoucna. Je to zkrácený překlad stručné zprávy, která vychází v několika jazykových mutacích. Termín, na který jsme narazili, trainer, není nový a je vcelku srozumitelný, jenže se doposud nenašel vhodný jednoslovný český ekvivalent, který by ho mohl v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nahradit. Anglicko-české slovníky nabízejí různé možnosti: mistr odborné přípravy; instruktor; školitel; vedoucí výcviku; trenér na pracovišti; vychovatel; osoba vzdělávající personál; osoba provádějící výcvik, jenže žádný z těchto termínů nelze použít univerzálně v jakémkoliv kontextu. Nahlédnutím do dalších jazykových verzí stručné zprávy jsme zjišťovali, jak překládají termín trainer jinde. Němci to mají snadné díky podobně vícevýznamovému slovu Ausbilder. Francouzi si vytvořili nové vícevýznamové slovo formateur, v ženském rodě formatrice. Ve francouzsko-českém slovníku z roku 1974 jsou tato dvě slova uvedena jen jako adjektiva, teprve později se z nich stala i substantiva. Není pravděpodobné, že by se podobné univerzální slovo podařilo najít nebo vytvořit v češtině, a proto si myslíme, že nejlepším řešením bude překládat slovo trainer, obecně slovem učitel, a tam, kde je uvedeno teachers and trainers, nechat pouze učitelé.

Rubrika Co nového v časopisech přináší smutnou zprávu těm, kdo to ještě nevědí: European journal of vocational training totiž po čtyřech letech své existence z finančních důvodů přestal vycházet. Pro analytické zpracování jsme čekali na tištěnou podobu, která vyšla až koncem roku 2010. Články v tomto monotematickém čísle však zatím neztratily nic ze své aktuálnosti. Zabývají se hodnocením, uznáváním a certifikací výsledků neformálního a informálního učení (ARCNIL) a otázkami s tím spojenými, například: Je ARCNIL skutečně výhodné pro jednotlivce, zaměstnavatele a společnost jako celek? Může opravdu nahradit formální vzdělávání? Nevyvolává termín „informální učení“ nevhodné asociace?

V článku o odborném vzdělávání ve Spojených arabských emirátech (SAE) se můžete dočíst o tom, že samotný dostatek peněz školství nepozvedne, chybí-li systém. V tom se SAE liší od Norska, které investuje peníze z ropy do školství s větším úspěchem. AK

                                                                                                                                                                                                                                                            


Nahoru