Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2005

Plnění lisabonských cílů ve vzdělávání * Postavení vědců v Evropské unii * Choroby z  práce s počítačem ve zkratce * Vývoj odborného vzdělávání v Rusku * Angličtina na vysokých školách ve Francii * Změny v mezinárodním testu TOEFL * Francouzština v německých školách * Činnost Spolkové agentury práce v Německu * Mít pojem o tom, co je pojem * Velká Británie – dovednosti pro 21. století  


Zpravodaj 4/2005


Editorial

Evropským hlavním městem kultury byl pro letošní rok vyhlášen irský Cork. Stalo se tak poprvé podle nové procedury ustanovené rozhodnutím Evropské rady a parlamentu v roce 1999 na léta 2005-2019. V Ottově Slovníku naučném (1892) se o tomto městě píše: „Rozkládá se po obou březích řeky Lee a na ostrově, jenž druhdy býval bažinou ... Části města jsou mezi sebou spojeny 9 mosty. Nerovná půda a okolní vrchy, nepravidelné ulice a domy ze starého, červeného pískovce, jakož i rozlehlý veřejný park a jilmové stromořadí, přes 15 km dlouhé, dodávají městu příjemné malebnosti.“

V prosinci 2004 v Sofii vyhlásila Rada Evropy rok 2005 za Evropský rok občanství prostřednictvím vzdělávání. Chce tím zdůraznit, jaký význam má vzdělávání pro rozvoj občanství a kvalitu účasti na demokratické společnosti. Členské státy Rady Evropy by měly z výchovy k demokratickému občanství (Education for Democratic Citizenship – EDC) učinit jednu z priorit své vzdělávací politiky.

Vzděláváním se zabývá i Evropská komise ve zprávě vydané koncem března. Hodnotí v ní, jak daleko se dostaly země Evropské unie při plnění tzv. lisabonských cílů. Ve zprávě se jednotlivá kritéria poměřují též s výsledky, kterých dosáhly Spojené státy a Japonsko. To jsme v tabulce na protější straně vynechali, zájemcům však můžeme poskytnout originál v tištěné či elektronické podobě.

„Co to je vědec?“ Pod tímto názvem vydala Evropská komise tiskovou zprávu o vydání dvou dokumentů: Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání vědeckých pracovníků. V době, kdy jsme připravovali informaci pro Zpravodaj, nebyly dokumenty ještě k dispozici v českém překladu. Proto se některé výrazy v článku na straně čtyři a pět od oficiálního (závazného) překladu liší. Tyto odlišnosti však nejsou podstatné a nemění smysl obou dokumentů.

Co se děje v odborném vzdělávání v Ruské federaci se dozvíte z článku, převzatého z materiálů německého Spolkového ústavu odborného vzdělávání (BIBB). BIBB se angažuje v podpoře rozvoje odborného vzdělávání v různých zemích světa, např. v Číně a v Turecku. V Rusku pomáhal při zakládání sociálního partnerství v odborném vzdělávání a systému včasného rozpoznání potřeby kvalifikací, který s tím úzce souvisí.

Angličtina je v současné Evropě dorozumívacím jazykem číslo jedna. Uvědomují si to i Francouzi, jak dosvědčuje článek na straně 9. Pro testování angličtiny existuje několik mezinárodně uznávaných testů, z nichž nejznámější je TOEFL, jehož složení je podmínkou přijetí na univerzity v USA a ve Velké Británii. TOEFL bude během let 2005-2006 modernizován. Jak bude tato modernizace probíhat se dočtete na straně devět a deset. V Německu je prvním vyučovaným cizím jazykem samozřejmě také angličtina, téměř 17 % žáků německých základních a středních škol se však učí také francouzsky.

Na Lisabonský proces navázala vláda Velké Británie strategií rozvoje pracovních sil do roku 2010, kterou publikovala v bílé knize v roce 2003. Hodnocení realizace této strategie po prvním roce najdete na straně 13 a 14. AK

Nahoru