Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2003

Podíl občanů zemí Evropské unie, kteří ovládají alespoň jeden cizí jazyk * Informační společnost * e-Learning – první zkušenosti * e-Learning v německých podnicích * Mobilita pracovníků v Evropě * Vzdělávání pro nové Švédsko? * Vzdělávání dospělých ve Finsku * Španělský zákon o kvalifikacích a profesní přípravě * Reálné školy v Německu  


Zpravodaj 6/2003


Informační společnost

Hlavním úkolem Světové vrcholné schůzky o informační společnosti (World Summit on the Information Society – WSIS) je rozvíjet společnou vizi a pojetí informační společnosti a navrhnout strategický plán činnosti vedoucí k uskutečnění této vize. Summit proběhne ve dvou fázích; první zasedání se bude konat v Ženevě, 10. – 12. prosince 2003, druhé o dva roky později, 16. – 18. listopadu 2005 v Tunisu.

Historie vzniku WSIS

S myšlenkou konání WSIS přišla Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union – ITU). Tato organizace byla založena v roce 1865, jednadvacet let poté, co Samuel Morse poslal první zprávu po telegrafní lince. Tehdy se jmenovala International Telegraph Union. Nynější ITU se na svém zasedání v Minneapolis v roce 1998 usnesla, že předloží Organizaci spojených národů návrh na konání summitu. Generální shromáždění OSN vydalo v lednu 2002 usnesení, v němž souhlasilo s konáním summitu a s tím, že nad ním převezme patronát.

Informační společnost a Evropská unie

Budování informační společnosti je v Evropské unii ve středu zájmu. Konkrétním krokem v tomto směru byla iniciativa e-Europe a s ní spojené plány, které byly přijaty na úrovni hlav států nebo vlád. Plán eEurope 2002 (zahájený na zasedání Evropské rady ve Feiře v červnu 2000) se stal pilířem Lisabonského programu, jehož cílem je učinit z EU nejkonkurenčnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku. Evropská rada na zasedání v Seville (v červnu 2002) schválila akční plán eEurope pro rok 2005.

Evropská unie hraje při přípravách summitu velmi aktivní roli. Evropská komise ve svém sdělení vyjasnila všeobecný kontext, stanovila hlavní cíle summitu a určila klíčové cíle pro Evropskou unii. Jsou to:

Vytváření nezbytných předpokladů pro informační společnost – summit by měl opírat své výsledky o základní principy založené na lidských právech, ustavit rámec pro pozitivní prostředí a budování kapacit nejprve investováním do lidí a připravováním půdy pro informační společnost odrážející hodnoty a principy EU a pro její vhodné spravování.

Vytváření správných nástrojů – summit by měl podpořit všechny zainteresované strany k tomu, aby navrhovaly a uskutečňovaly promyšlené strategie IKT, včetně vhodných právních rámců.

Využívání výhod informační společnosti pro státy a jednotlivce – summit by měl posílit právo na komunikaci a na přístup k informacím a znalostem, přispívat k dosažení rozvojových cílů milénia stanovených Organizací spojených národů pro sociální rozvoj a ekonomický růst, zejména podílu na hlavních proudech hospodářské, vědecké a kulturní výměny s použitím informačních a komunikačních technologií.

Sdělení Evropské komise má připravit cestu pro konkrétní akce a návrhy EU k plánu činnosti, které budou založené na dlouhotrvajících zkušenostech z dialogu a ze spolupráce s partnerskými zeměmi, zejména rozvojovými. Několik zemí vyjádřilo zájem o iniciativy eEurope v této oblasti a to povede k dalšímu rozvoji dialogu a podpory při vypracovávání strategií IKT. Kromě toho je možné počítat s akčním programy například v oblastech elektronické správy, e-Learningu (elektronických škol), elektronického zdravotnictví a s iniciativou pro vytváření sítí ve vzdělávání a výzkumu.

Nahoru