Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2008

200 let baccalauréatu ve Francii  * Odliv mozků z rozvojových zemí * Deset doporučení pro modernizaci a zlepšení struktury profesní přípravy v Německu * Historie Evropského rámce kvalifikací (EQF)  


Zpravodaj 6/2008


Editorial

Od 1. července se předsednictví Evropské unie ujímá Francie. Logo francouzského předsednictví, které vidíte na obrázku, ilustruje silné spojení Francie a Evropské unie. Symbolizuje závazek předsednictví jednat v zájmu všech Evropanů. Obsahuje barvy vlajek všech členských států EU a nápisy „Francouzské předsednictví – Evropská unie“ ve všech jazycích. Na webových stránkách předsednictví se tyto nápisy pohybují, ztrácejí se a znovu objevují.

V lednu 2009 převezme žezlo evropského předsednictví Česká republika. Zároveň začne probíhat výměnný jazykový program Číny a EU „EU WINDOW“ plánovaný na léta 2009–2013. Tak krátká doba nemůže stačit k tomu, aby se evropští začátečníci naučili nejběžnější znaky, např. “欧盟之窗”(pravděpodobně EU WINDOW). Program však umožní 200 evropským učitelům čínštiny a 400 ředitelům škol z členských států EU, aby zlepšili své znalosti čínského jazyka a kultury. V březnu 2009 bude v Pekingu uspořádána konference o jazycích. Čína je zapojena do programu Erasmus Mundus, v jehož rámci studuje v Evropě 450 čínských studentů a 20 čínských univerzit se účastní partnerství s konsorcii Erasmus Mundus.

Portugalština je ve srovnání s čínštinou mnohem přístupnější. Můžete se o tom přesvědčit v příloze tohoto čísla, která přináší informace o odborném vzdělávání v Portugalsku. Některé výrazy jsou v závorce uvedeny v originálním znění, z něhož je patrný latinský původ portu-galštiny. Jsou však i slova, která překvapí. Víte například, co znamená zvukomalebné slovo madeira s malým počátečním písmenem? Odpověď najdete v rubrice Nové knihy v knihovně u Portugalsko-českého slovníku.

Portugalci mají slavnou a dlouho námořní historii a zřejmě nemají problémy ani se současným odborným vzděláváním námořníků a se vzájemným uznáváním průkazů způsobilosti námořníků v rámci EU. Evropská komise totiž kárá jen Kypr, Českou republiku a Spojené království za to, že v rozporu s dohodou nezačlenily směrnici z roku 2005 do národních právních předpisů. Cílem směrnice je zlepšit obraz evropské námořní dopravy a přilákat do tohoto odvětví mladé lidi. Směrnice podporuje profesní mobilitu námořníků v rámci EU a zároveň zabezpečuje řádné dodržování úmluv Mezinárodní námořní organizace (IMO). O tom, že i vnitrozemské Československo mělo svou námořní historii, i když nesrovnatelně kratší, jsme psali v editorialu prosincového čísla.

Velká pozornost se u nás věnuje zvyšování informační gramotnosti, jak o tom svědčí aktivity odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. Komise se zabývá především informační gramotností vysokoškoláků, ti však již přicházejí s informačním vzděláním ze střední školy a určitá návaznost s kurikuly středních (odborných) škol by nebyla na škodu. Zvyšující se celosvětová poptávka po internetových službách znamená, že pokud se nepřijmou žádná opatření, bude brzy nedostatek adres. Proto by uživatelé a poskytovatelé Internetu měli být motivováni k přijetí nejnovějšího internetového protokolu (IP verze 6 neboli IPv6), který poskytne větší prostor pro adresy podobně, jako když se ve 20. století prodlužovala telefonní čísla.

Švýcarský inženýr George de Mestral přišel na myšlenku suchého zipu v roce 1948 a svůj vy-nález si nechal patentovat v roce 1955. Tolik hádanka z minulého editorialu. AK

  

Nahoru