Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 9/1998

“Velká témata” odborného školství v mezinárodním kontextu * Podíl nezaměstnaných ve věkové skupině do 25 let ve vybraných evropských zemích * Evropa v ženském rodě: Unie kontrastů * Nespořte obrazovky! * Školství v Izraeli * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání * Profesní příprava mládeže v Anglii * “Malý výuční list” v Německu? * Dobrovolný rok v podniku * Pokles počtu mladých lidí v ČR  


Zpravodaj 9/1998

“Velká témata” odborného školství v mezinárodním kontextu
Pomocí jednoduché frekvenční analýzy článků v zahraničních odborných časopisech zaměřujících se na problematiku odborného vzdělávání a profesní přípravy lze vytypovat témata, která se nyní v zemích Evropské unie v této oblasti považují za klíčová. Je samozřejmé, že míra aktuálnosti těchto témat není ve všech zemích stejně velká, ale přesto se jim všude věnuje značná pozornost. V některých případech se stala předmětem mezinárodních aktivit realizovaných v rámci různých programů Evropské unie (Leonardo da Vinci, Sokrates aj.) nebo v rámci tradičních i nově vytvořených nadnárodních institucí (CEDEFOP, Ciretoq). K těmto aktuálním tématům patří:•  Včasné postižení vzniku nových povolání, vymezení kvalifikace potřebné k jejich výkonu a volba odpovídajících způsobů profesní přípravy a odborného vzdělávání.•   Kvalifikace, kvalifikační doklady, jejich transparentnost a vypovídací schopnost na mezinárodním trhu práce.•   Profesionalizace všeobecného vzdělávání a zevšeobecňování odborného vzdělávání, vztah všeobecného a odborného vzdělávání, zajištění jejich společenské rovnocennosti.•    Otevření přístupu k vyššímu a vysokoškolskému vzdělávání zájemcům, kterým k tomu chybí dosud požadované formální předpoklady.•    Integrace a kontinuita počátečního a dalšího odborného vzdělávání.•    Alternativní cesty k získání profesní kvalifikace. •    Jazyková příprava jako součást kvalifikace.•    Vzdělávání vybraných skupin populace (sociálně marginální skupiny, nadaní, neúspěšní apod.)•    Přechod ze vzdělávacího systému do zaměstnání.•    Odborné vzdělávání a nezaměstnanost mládeže.

Všechna tato témata trvale nacházejí místo i na stránkách Zpravodaje VÚOŠ. Bylo by dobře, kdyby subjekty odpovídající za odborné vzdělávání v České republice tyto informace přijaly jako upozornění na problémy, které i ony budou muset - nebo by dokonce už měly -  řešit, a jako podnět k tomu, aby se začaly s předstihem zajímat o způsoby, jakými se k uvedeným problémům přistupuje v zahraničí.    

Nahoru