Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha I/2000

Odborné vzdělávání ve světle evropského výzkumu  


Zpravodaj - příloha I/2000

Předmluva

Většina zemí Evropské unie účinně podporuje výzkum odborného vzdělávání, protože má zájem o jeho výsledky. Vlády těchto zemí si jsou vědomy toho, že odborné vzdělávání je součástí složitých sociálních a ekonomických struktur, které se vyznačují vysokou mírou komplexnosti a vzájemné propojenosti. Vztahy mezi těmito strukturami jsou dynamické, procházejí různými proměnami, s nimiž je spojeno mnoho nejistot. Pro vytváření politiky odborného vzdělávání je proto nezbytné mít co nejvíce informací o jeho sociálně ekonomických funkcích, o jeho závislosti na vnějších činitelích i o jeho vnější i vnitřní účinnosti. Takové informace může přinést především výzkum. Od něho se žádá, aby identifikoval, analyzoval a vysvětloval vztahy mezi odborným vzdělávání a ostatními oblastmi společenského života, mezi nimiž na předním místě stojí trh práce, aby zjišťoval, které podmínky jsou nezbytné pro získávání kvalifikací potřebných pro výkon povolání, aby posuzoval vhodnost používaných postupů odborného vzdělávání, aby na základě svých zjištění navrhoval optimální koncepty odborného vzdělávání. Komise Evropské unie se snaží o to, aby poznatky o prováděných výzkumech odborného vzdělávání nezůstaly skryty za hranicemi jednotlivých zemí. V roce 1996 proto požádala CEDEFOP o to, aby připravil přehledovou zprávu o výzkumu odborného vzdělávání v Evropské unii. Ta měla obsahovat informace o stavu tohoto výzkumu, o jeho teoretických a metodologických východiscích i o dosažených výsledcích. CEDEFOP tento úkol splnil a v roce 1998 vydal zprávu nazvanou Profesní příprava ve společenských proměnách. Zpráva o aktuálním stavu výzkumu odborného vzdělávání v Evropě 1998. 

Zpráva je rozdělena do šesti částí, které se zabývají následujícími tématy:

1. Institucionální a politické rámcové podmínky evropských systémů odborného vzdělávání.

2. Sociálně ekonomické rámcové podmínky odborného vzdělávání.

3. Volba povolání, přechody mezi vzděláváním, odborným vzděláváním a zaměstnáním, další vzdělávání, vzdělávání a zaměstnávání ohrožených skupin.

4. Kurikulum, učební formy a neformální učení.

5. Srovnávací výzkum odborného vzdělávání, mobilita a uznávání kvalifikací.

6. Závěry a perspektivy.

Zpráva obsahuje syntézu poznatků získaných v rámci několika desítek výzkumů prováděných v různých zemích. Má vysokou informační hodnotu, a proto bychom chtěli s některými jejími částmi čtenáře seznámit.

Nahoru