Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha III/2001

Profesní zkušenost: její vytváření, význam a vztah k profesní přípravě  


Zpravodaj - příloha III/2001

Úvod 
V odborné literatuře i v materiálech týkajících se politiky odborného vzdělávání se nyní často objevuje téma profesní zkušenosti. Začíná se oceňovat její význam pro vytváření kvalifikačního profilu pracovníka, uvažuje se o jejím vztahu k odbornému vzdělávání, o tom, zda by je mohla v některých případech nahradit, hledají se způsoby, jak profesní zkušenosti identifikovat, jak je ověřovat, hodnotit, certifikovat a v důsledku toho i uznávat jako objektivní kvalifikační předpoklady, které mají důsledky pro platové zařazení pracovníka, pro jeho profesní kariéru apod. S výrazem zkušenost se přitom operuje jako s nestrukturovanou daností, jejíž obsah je obecně znám. Tak tomu však není. Výraz profesní zkušenost může označovat značně rozdílné jevy, někdy se ho používá i v případech, kdy o profesní zkušenost ve vlastním slova smyslu nejde. V české odborné literatuře chybějí práce, které by věnovaly pozornost problematice profesní zkušenosti, které by ji definovaly, vymezily obsah pojmu a odlišily ho od pojmů příbuzných. Pokud se člověk chce orientovat v problematice profesní zkušenosti, musí sáhnout k cizojazyčné literatuře. Zvlášť bohatá je v tomto ohledu literatura francouzská. Ta již delší dobu věnuje pozornost otázkám profesní zkušenosti, kompetencí, kvalifikací, způsobilostí získávaných profesní přípravou a odborným vzděláváním a způsobilostí založených na učení v pracovní situaci. Rozhodli jsme se proto seznámit čtenáře Zpravodaje s problematikou profesních zkušeností, jak o ní uvažují Benoît Grasser a José Rose v článcích uveřejněných v časopise Formation Emploi. Tyto články považujeme za zajímavé nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska přístupu k problematice a prezentace myšlenek a názorů. Autoři se snaží nahlížet na problematiku profesní zkušenosti z různých hledisek. To vede k tomu, že se některé myšlenky v textu opakují a zařazeny v různém kontextu mohou někdy působit rozporně. Je to patrné i v textu přílohy, třebaže nejde o doslovný překlad uvedených článků, ale o volné tlumočení jejich obsahu. IŠ

Nahoru