Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příklady inspirativní praxe autoevaluace mateřských a základních škol

Individuální přístup k dětem a k rodině a soustavná práce na jejím vylepšování na základě analýzy získaných informací

Logo školyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola Emanuela Frynty ve Slapech  (Středočeský kraj) sleduje koncepci vzdělávání na málotřídních školách. Snaží se navazovat na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání, poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prioritou školy je dle ŠVP učení spojené s činnostmi a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku.

Škola je zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je čtyřtřídní s 1. 5. ročníkem  prvního stupně ZŠ. Součástí školy je dvoutřídní mateřská škola, školní družina s dvěma odděleními a školní jídelna. Ve školním roce 2010/2011 měla 73 žáků a 12 pedagogických pracovníků.

 

Jak posílit profesní dovednosti učitelů a jejich zodpovědnost za výsledky vzdělávání

Logo školyZákladní škola a Mateřská škola Chalabalova v Brně (Jihomoravský kraj) je subjektem, který spojuje mateřskou školu, první a druhý stupeň základní školy, školní družinu a školní kuchyni. Škola je fakultní školou Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Komenského v Bratislavě. Důvodem pro popisování jejího příběhu byla dlouholetá snaha vedení školy zkvalitňovat vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím zapojení do mezinárodní spolupráce Daltonských škol. S tím souvisí také zkvalitňování vzdělávací práce učitelů, pro kterou je využíváno zkušeností partnerských škol, a to jak domácích, tak zahraničních.

Základní škola má 371 žáků v 18 třídách a působí zde 29 pedagogických pracovníků.

 

Naše zkušenosti – inspirace pro Váš růst

Logo školyText popisuje realizaci autoevaluačních procesů v málotřídní škole Nížkovice (Jihomoravský kraj) se zaměřením na proces hodnocení a sebehodnocení žáků. Cílem je ukázat úskalí autoevaluačních procesů v málotřídní škole a možnosti jejich překonání, předložit úspěšné metody podpory hodnocení a sebehodnocení žáků.

Mateřská škola má kapacitu 48 dětí, základní škola 55 dětí. Vedle ředitelky školy na základní škole působí 3 učitelky. Žáci jsou sdruženi ve dvou věkově heterogenních třídách (třída sdružující 1., 2. a 4. ročník a třída sdružující 3. a 5. ročník).

 

 

 

 

 

 

 

Škola pro všechny

Logo školyZákladní škola a Mateřská škola Plzeň - Božkov (Plzeňský kraj) reprezentuje název, který si dala do svého školního vzdělávacího programu – „Škola pro všechny“. Chce být důstojným místem vzdělávání dětí i setkávání se s jejich rodiči, z nichž mnozí již jako děti tuto školu sami navštěvovali. Škola má výbornou pověst (ověřenou mnoha subjekty – sociálními partnery), zachovává tradice, ale zároveň se nebrání moderním přístupům, založeným na aktivní, činnostní výuce a na humanizaci školy.

Škola zahrnuje jen 1. stupeň ZŠ a MŠ, počtem žáků patří mezi „malé“ městské školy, v současné době má 104 žáků v ZŠ a 28 dětí v MŠ, do školní družiny je přihlášeno 72 dětí. Škola má 7 pedagogických pracovníků v základní škole, 2 v mateřské škole a ve školní družině pracují 3 vychovatelky.

 

 

Tvořivá škola

Předkládaný text se zabývá autoevaluačními procesy jedné „venkovské“ základní a mateřské málotřídní školy Sedlec (Plzeňský kraj), která velmi usiluje o to, aby byla školou kvalitní, aby dosahovala dobrých výsledků… Škola si proto vybrala oblast autoevaluace – výsledky školy. V  textu jsou evaluační procesy a související činnosti školy popsány tak, jak ve škole probíhaly.

ZŠ a MŠ Sedlec je neúplná základní škola s pěti postupnými ročníky spojená s dvoutřídní mateřskou školou. Škola sama má 3 třídy a jedno oddělení školní družiny. V 1. ročníku probíhá samostatné vyučování, škola dodržuje dělení tříd na jazyky. Na škole působí celkem 15 pracovníků, z toho 4 učitelé na ZŠ a 2 vychovatelé ŠD.

Nahoru