Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Rámec profesních kvalit učitele

Hodnoticí a sebehodnoticí arch

 

Evaluační nástroj Rámec profesních kvalit učitele je určen pro sebehodnocení a hodnocení kvality práce  učitele především všeobecně vzdělávacích předmětů v základních a středních školách. Je součástí systému autoevaluace a evaluace škol.

Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem

Nástroj tvoří celek s evaluačním nástrojem Profesní portfolio učitele.

Cíle nástroje:

 • Nástroj je popisem kvality práce vynikajícího učitele, metou, ke které směřuje jak začínající, tak zkušený učitel.
 • Nástroj je součástí systému podpory učitelů v jejich profesním  rozvoji a v naplňování jejich profesních potřeb.
 • Nástroj umožňuje komplexní sebehodnocení a hodnocení učitelů. Odkrývá nejen jejich silné stránky, ale i oblasti ke zlepšení. Vedle převažující formativní funkce nástroje předpokládáme, že je možné jej využívat také ve smyslu „sumativním“, tj. k bilancování a navržení další cesty profesního rozvoje.
 • Nástroj zároveň poskytuje podporu škole (uvádějícímu učiteli, kolegům, vedení školy) v pomoci učiteli a ve zvyšování kvality školy, včetně systému její evaluace a autoevaluace.

Komu je nástroj určen:

 • Nástroj je určen především  učitelům ve škole a mentorům, kteří se začínajícími či zkušenými  učiteli úzce spolupracují.
 • Dále je nástroj určen managementu škol. Slouží hodnotitelům – členům vedení školy nebo dalším osobám, které mají v organizaci konkrétní školy právo vyjadřovat se ke kvalitám a k  pracovnímu výkonu učitelů. Umožňuje ve školách vést strukturovanou debatu o kvalitě práce učitele. Nabízí podklady k efektivnímu rozvíjení a dalšímu vzdělávání pedagogického sboru, slouží při výběru nových učitelů. Pomáhá při přerozdělování nadtarifní složky platů učitelů. Pomocí nástroje může škola zákonným zástupcům i širší veřejnosti prezentovat strukturu a náročnost práce učitele.
 • Nástroj je základem pro systémovou spolupráci mezi pedagogickými fakultami a základními školami a učiteli z praxe, vzdělavatelům budoucích učitelů umožňuje rozvoj klinického pojetí pedagogických praxí a naplňování reflektivního modelu učitelského vzdělávání.

Východiska nástroje:

 • Nástroj vychází z rozpracovaného návrhu Standardu kvality profese učitele (Učitelské noviny, č.12/2010), který je inspirován tuzemskými teoretickými koncepty kvality učitele a zahraničními modely a který je výsledkem analýzy dvou kol veřejné diskuse.

Charakteristika nástroje:

 • Základem Rámce profesních kvalit učitele jsou profesní činnosti, rozdělené do oblastí: Výuka, Kontext výuky a Profesní rozvoj učitele. U jednotlivých kritérií kvality jsou zařazeny příklady indikátorů kvality.
 • Součástí Rámce profesních kvalit učitele je rovněž popis profesních znalostí a profesní etiky učitele a základní charakteristika začínajícího a zkušeného učitele.
 • Forma nástroje umožňuje sebehodnocení i hodnocení kvality práce učitele ve vybraných oblastech. Zároveň dává podnět ke společným závěrům hodnoceného a hodnotitele, k určování silných stránek a podnětů k růstu.

Způsob práce s nástrojem:

 • Předpokladem efektivního a smysluplného využívání nástroje je porozumění jeho smyslu a obsahu a chápání rozpracovaných kvalit práce učitele jako rámce pro reflektivní a sebereflektivní a sebehodnotící a hodnotící činnosti.
 • Nástroj budou učitelé využívat průběžně, k průběžné reflexi a sebereflexi a k průběžnému sdílení zkušeností, úspěchů, problémů a potřeb s mentorem a s kolegy.
 • V rámci personální práce lze nástroj použít k hodnocení kvality práce učitele. Tehdy nástroj bude podkladem pro pozorování výuky hodnotitelem a pro společný rozhovor hodnoceného s hodnotitelem nad pozorovanou výukou, příp. nad profesním portfoliem.

Manuál nástroje (1,09 MB) obsahuje popis cílů nástroje, teoretická východiska, popis nástroje, postup práce s nástrojem, způsob tvorby a ověření, doporučení pro práci s nástrojem, rámec profesních kvalit učitele s popisem škály (229,29 KB), ukázku části podkladu pro rozhovor (140,54 KB) a ukázku části zprávy z rozhovoru (136,34 KB).

Souvislosti s dalšími nástroji:

Nástroj vytváří tým pod vedením PhDr. Anny Tomkové Ph.D. z katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.; Mgr. Jana Kargerová, Ph.D.; Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D.; PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; Mgr. Klára Kostková.

Nahoru