Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Rámec profesních kvalit učitele

Evaluační nástroj Rámec profesních kvalit učitele je určen pro sebehodnocení a hodnocení kvality práce  učitele především všeobecně vzdělávacích předmětů v základních a středních školách. Je součástí systému autoevaluace a evaluace škol.  

Nástroj tvoří celek s evaluačním nástrojem Profesní portfolio učitele.

Cíle nástroje:

  • Nástroj slouží jako součást systému podpory učitelů, resp.učitelů v jejich profesním  rozvoji a v naplňování jejich profesních potřeb.
  • Nástroj umožňuje komplexní sebehodnocení a hodnocení učitelů. Odkrývá nejen jejich silné stránky, ale i oblasti ke zlepšení. Vedle převažující formativní funkce hodnocení předpokládáme, že nástroj je možné využívat také ve smyslu „sumativním“, tj. k bilancování a navržení další cesty profesního rozvoje.
  • Nástroj zároveň poskytuje podporu škole (uvádějícímu učiteli, kolegům, vedení školy) v pomoci učiteli a ve zvyšování kvality školy, včetně systému její evaluace a autoevaluace.

Komu je nástroj určen:

  • Nástroj je určen především  učitelům ve škole a mentorům, kteří se začínajícími či zkušenými  učiteli úzce spolupracují.
  • Dále je nástroj určen managementu škol. Slouží hodnotitelům – členům vedení školy nebo dalším osobám, které mají v organizaci konkrétní školy právo vyjadřovat se ke kvalitám a k  pracovnímu výkonu učitelů. Umožňuje ve školách vést strukturovanou debatu o kvalitě práce učitele, školy. Nabízí podklady k efektivnímu rozvíjení pedagogického sboru, slouží při výběru nových učitelů. Umožňuje kvalitně organizovat cílené další vzdělávání nových učitelů i celého pedagogického sboru. Pomáhá při přerozdělování nadtarifní složky platů učitelů. Pomocí nástroje může škola zákonným zástupcům i širší veřejnosti prezentovat strukturu a náročnost práce učitele.
  • Nástroj je základem pro systémovou spolupráci mezi pedagogickými fakultami a základními školami a učiteli z praxe, vzdělavatelům budoucích učitelů umožňuje rozvoj klinického pojetí pedagogických praxí a naplňování reflektivního modelu učitelského vzdělávání.

Východiska nástroje:

  • Nástroj vychází z rozpracovaného návrhu Standardu kvality profese učitele (Učitelské noviny, č.12/2010), který je inspirován tuzemskými teoretickými koncepty kvality učitele a zahraničními modely a který je výsledkem analýzy dvou kol veřejné diskuse.

Způsob práce s nástrojem:

  • Předpokladem efektivního a smysluplného využívání nástroje je porozumění jeho smyslu a obsahu a chápání rozpracovaných kvalit práce učitele jako rámce pro reflektivní a sebereflektivní a sebehodnotící a hodnotící činnosti.
  • Nástroj budou učitelé využívat průběžně, k průběžné reflexi a sebereflexi a k průběžnému sdílení zkušeností, úspěchů, problémů a potřeb s mentorem a s kolegy.
  • V rámci personální práce lze nástroj použít hodnotitelem určeným vedením školy. Součástí tohoto aktu pak bude pozorování výuky hodnotitelem a strukturovaný rozhovor s učitelem nad pozorovanou výukou a profesním portfoliem.

Souvislosti s dalšími nástroji:

Nástroj vytváří tým pod vedením PhDr. Anny Tomkové Ph.D. z katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nahoru