Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

O projektu

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem. Projekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů (ŠVP), které se uskutečnilo v rámci předchozího projektu Pilot S (2005-2008). Je financován z ESF a státního rozpočtu ČR a potrvá do března 2012.    

ImageHlavním cílem projektu je přímá pomoc středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě. Projekt nabízí učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Současná praxe ukazuje, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní proškolení, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce na ŠVP, někteří mají zájem o odbornou supervizi připraveného programu.


otazka.jpg Jakou pomoc nabízí projekt školám?

Bezplatnou pomoc školám při řešení problémů při tvorbě a zavádění ŠVP formou konzultací, seminářů a workshopů nabízí školám jak Národní ústav odborného vzdělávání, tak regionální konzultační centra. Ta vznikla v říjnu 2009 v jedenácti krajích při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích, v květnu 2010 vznikla další dvě centra. Konzultační centra zajišťují školám na jejich objednávku odbornou pomoc při tvorbě ŠVP a následně při jejich realizaci a inovacích. Centra dále umožňují školám výměnu zkušeností mezi sebou a organizují tematické workshopy pro koordinátory a ostatní pedagogy.


otazka.jpg Komu je projekt určen?
Vedoucím pracovníkům a koordinátorům tvorby ŠVP všech SOŠ a SOU, kteří potřebují odbornou radu a pomoc při zpracování, zavádění nebo inovaci školních vzdělávacích programů.


otazka.jpg V jaké fázi je kurikulární reforma na středních školách?

Kurikulární reforma odborného vzdělávání postoupila od pilotního ověřování k  plošnému zavádění. V dubnu 2010 vydalo MŠMT dalších 49 rámcových vzdělávacích programů OV, z toho 30 pro nástavbové obory pro absolventy oborů vzdělání poskytujících vyučení, a 2 RVP pro praktickou školu.

Kolem 75 % žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť se v roce 2009 začalo vzdělávat podle školních vzdělávacích programů, od roku 2012 se budou podle ŠVP vzdělávat již všichni žáci.

 

otazka.jpg Co to je kurikulum?


otazka.jpg Jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Projekt Kurikulum S má 3 hlavní aktivity:

  1. Pomoc školám při tvorbě ŠVP
  2. Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách
  3. Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání

 

 

Podrobný přehled aktivit

 

1. Pomoc školám při tvorbě ŠVP

Metodická podpora a konzultace pro školy

  • Odborní pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání poskytují metodické konzultace podle požadavků škol a pořádají tematické workshopy pro učitele. Můžete se obrátit na e-mail: kurikulum@nuov_cz
  • Na pomoc školám byla vytvořena metodika tvorby ŠVP, kterou budeme aktualizovat podle zkušeností získaných během projektu.
  • Regionální konzultační centra - fungují při vybraných školách a vzdělávacích centrech v krajích. Školám nabízejí konzultace podle jejich konkrétních požadavků.


2. Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách

V projektu bude také dokončeno pokusné ověřování pilotních ŠVP, které byly vytvořeny v  systémovém projektu Pilot S, ukončeném v roce 2008. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností pilotních škol budou sloužit nejen pro inovace ŠVP těchto škol, ale i ostatní odborné školy budou mít možnost je využít. Získají v nich podněty a inspiraci, která jim umožní lépe připravit vlastní vzdělávací programy.


3. Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání

Projekt podporuje i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem, neboť monitoruje různé formy spolupráce, shromažďuje a  prezentuje příklady dobré praxe. Získané informace, příspěvky a příklady budou zveřejněny prostřednictvím internetových portálů, nejzajímavější příklady budou vydány v samostatném sborníku. Pilotní školy spolupracovaly při tvorbě školních vzdělávacích programů a při výuce podle nich se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery. V projektu Kurikulum S bude vyhodnocena úspěšnost této spolupráce. Její konkrétní příklady  mohou také inspirovat ostatní školy. Jsou zjišťovány i překážky v užší spolupráci škol, které je třeba odstranit. Této problematice bude věnována celostátní konference v roce 2011.

Příklady spolupráce najdete zde: Školy a sociální partneři

 

Publikace o projektu

propaga__n_____titulka_1.jpgtitulka_bro__ury_Str__nka_123_1.jpgKURIKULUM_sbornik_titulka_TD_1.jpg

Pomáháme odborným školám s reformou

Brožura Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky