Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Publikace projektu

Průvodce publikacemi - leták

Prohlédněte si leták s přehledem všech publikací vydaných v rámci projektu

 

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

 

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování. Druhá část publikace je metodickým materiálem určeným pro učitele odborných škol a obsahuje užitečné informace pro učitele o tom, jak provést žáky přípravou k obhajobě maturitní práce, jak je tuto přípravu možné včlenit do výuky a v jaké literatuře ještě mohou čerpat informace o této problematice.

 

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělání

 

ImageMetodické příručky pro učitele odborných škol

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

ImageDoplněná a aktualizovaná verze Metodiky školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU vydané v roce 2008. Upravená verze příručky zohledňuje zkušenosti učitelů pilotních i dalších škol, lektorů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i konzultantů k tvorbě ŠVP.  Textová část příručky je doplněna příklady a ukázkami z pilotních ŠVP i častými dotazy ze škol. Příručka se také opírá příklady dobré praxe učitelů, které jsme shromáždili, zpracovali a vydali v rámci projektu Kurikulum S.


CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

ImagePříručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Publikace zahrnuje množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.


Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

ImageNově vydaná příručka si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy (ŠVP), a tím i pomoci odborným školám v kurikulární reformě. Publikace pomůže učitelům nejen pochopit cíle ECVET a jeho přínos pro motivaci žáků a zlepšení jejich odborné přípravy, ale především jim usnadní práci při tvorbě vzdělávacích nsátrojů, kterými jsou jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly, a při jejich začleňování do ŠVP. Školám dává publikace rovněž konkrétní a jasný návod, jak s moduly pracovat. Příručka je vedle škol určena také sociálním partnerům, na základě jejichž poptávky byla tato publikace také připravena a vydána. Zejména zaměstnavatelům by ECVET mohl pomoci k většímu propojení s odbornými školami a zvýšení kvality praktického vyučování. Příručka vznikla jako součást metodické příručky Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a v mnohém se na ni odvolává.


Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET

ImageTato příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET.


Profilová maturitní zkouška v odborných školách

ImagePublikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové). Publikace přináší informaci o řešení a výsledcích úkolu, kterým se zabýval tým odborníků a učitelů z pilotních a dalších škol v rámci projektu Kurikulum S a který se týkal pojetí profilové části maturitní zkoušky ve středních odborných školách ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím programům.


Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

ImageMetodická příručka se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Učitelům středních škol pomůže při práci s těmito žáky a s jejich integrací i se zapracováním problematicky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) při tvorbě školních vzdělávacích programů. Autory publikace jsou odborní pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání a učitelé středních odborných škol. Vybraná témata jsou zpracována ve formě případových studií nebo jako příklady dobré praxe.

Mezi případovými studiemi najdete v příručce mimo jiné tato témata: zapojení nevidomé dívky do výuky předmětu osobnostní výchova, průběh a zakončení vzdělávání žákyně s dyskalkulií, integrace žáků s SPV do hodin školní tělesné výchovy aneb vozíčkář v tělocvičně, formování sociálního klimatu ve třídě se žáky s SPV a další.


Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

ImageImage

Dvoudílná metodická příručka je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. V každém díle příručky najdete dvě průřezová témata:

1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie,

2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce.


Moderní odborná škola - názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

ImageV publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách. Jejich cílem bylo dokumentovat proces vzniku ŠVP a porozumět problémům, které jsou s tvorbou kurikula spojeny. Publikace upozorňuje na široké spektrum problémů spojených s implementací kurikulární reformy. Smyslem publikace nicméně není pouze deskripce uvedených problémů, autoři jednotlivých kapitol se snaží čtenáře seznámit také s jejich možnými příčinami a důsledky.


Žákovské projekty - cesta ke kompetencím

 

ImagePublikace Žákovské projekty – cesta ke kompetencím je další metodickou příručkou určenou učitelům odborných škol vydanou v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka je určena především těm, kteří s projektovým vyučováním dosud nemají zkušenosti, neboť jim umožňuje získat základní vhled do teorie i praxe projektového vyučování a usnadní jim přípravu této výuky.

Publikace obsahuje 32 příkladů vyzkoušených žákovských projektů různého typu: individuální i skupinové, předmětové – vztahující se k odborným nebo všeobecně vzdělávacím předmětům, nepředmětové, týkající se např. aplikace průřezových témat, výchovných a jiných školních aktivit.

 


Výukové strategie v praxi pilotních škol

ImagePublikace Výukové strategie v praxi pilotních škol vydaná v říjnu 2011 Národním ústavem pro vzdělávání vychází ze sledování výuky podle pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných 27 středních odborných školách a učilištích zapojených do projektu Kurikulum S. Učitele odborných škol publikace seznamuje s tím, jaké výukové strategie používají učitelé pilotních škol pro rozvíjení klíčových i odborných kompetencí žáků, které metody a prostředky se jim ve vyučování nejvíce osvědčují.

 


ImagePublikace o sociálním partnerství

Sociální partnerství očima zaměstnavatelů - sborník příkladů dobré praxe

Image Cílem sborníku je seznámit širší veřejnost s příklady úspěšné spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami, které mohou posloužit jako inspirace pro zaměstnavatele při hledání vlastních cest k navazování nových kontaktů a forem spolupráce se školami a k rozvíjení stávajících vazeb a společných projektů. Prostřednictvím příkladů dobré praxe představených v tomto sborníku chceme především zvýraznit možné přínosy sociálního partnerství pro zaměstnavatele, jako jsou zejména navázání nového partnerství, příležitost ovlivnit podobu školních vzdělávacích programů a profil absolventů, možnost získat kvalifikované pracovníky „ušité na míru“ konkrétním zaměstnavatelům. Rovněž chceme ukázat rozmanitost přístupů ke spolupráci a podnítit zaměstnavatele k úvahám o rozvinutí a obohacení již uplatňovaných forem spolupráce.


Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

ImageSborník je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů do odborného vzdělávání v Praze 22. listopadu 2011. Sborník obsahuje všechny příspěvky z konference, a to od zástupců realizačního týmu projektu, regionálních konzultačních center i pilotních škol zapojených do projektu a dalších odborných škol. Do sborníku je zahrnuto i několik příspěvků, které na konferenci nezazněly.


Sociální partnerství odborných škol

ImageSborník z konference je složen z příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním ústavem odborného vzdělávání 1. března 2011 v Brně. Autoři příspěvků na konferenci představili formy spolupráce odborných škol se sociálními partnery – zaměstnavateli, firmami, jinými školami, profesními organizacemi a dalšími. Sborník je doplněn několika příspěvky, které se do programu konference nevešly, které však svým obsahem a zaměřením do publikace patří.


Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery

ImageStudie je určena odborné veřejnosti, rozhodujícím činitelům v oblasti vzdělávánoí i sociálním partnerům, kterým záleží na užší spolupráci s odobrnými školami.

Publikace představuje výsledky kvantitatnivního a kvalitativního šetření o míře spolupráce oslovených škol a sociálních partnerů při tvorbě školních vzdělávacích programů a při realizaci výuky. Ze studie vychází brožura Odborné školy a jejich sociální partneři.

 


Odborné školy a jejich sociální partneři

ImageBrožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol. Kvantitativní část šetření bylo provedeno na více než 400 školách, kvalitativní část šetření se skládá z pěti případových studií na různých odborných školách. Součástí publikace jsou i tipy a doporučení pro školy jak navázat a udržet si spolupráci s různými sociálními partnery.

 


ImagePříklady dobré praxe

Příklady dobré praxe SOŠ a SOU

ImageV červenci 2011 vyšla publikace Příklady dobré praxe SOŠ a SOU. Sborník obsahuje třicet dva příkladů dobré praxe tematicky rozdělených do osmi kapitol: Řízení školy a tvorba ŠVP, Jazykové vzdělávání, Odborné vzdělávání, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Průřezová témata, Spolupráce se sociálními partnery, Volný čas a Vyučovací metody.

Publikace je určena pedagogům odborných škol, kteří v ní najdou tipy na zajímavé formy výuky v různých oborech, ročnících a předmětech.


Image

Propagační brožury

Pomáháme odborným školám s reformou

ImageInformace o projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Publikace informuje o všech aktivitách tříletého národního projektu, o jeho výstupech i výsledcích. Představuje činnost, aktivity i nabídku všech konzultačních center v regionech zřízených před dvěma lety v rámci projektu, shrnuje výsledky dosavadních šetřeních, která v rámci projektu proběhla, seznamuje čtenáře s vydanými nebo připravovanými publikacemi.

 


Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám

ImageBrožura představuje konzultační centra v jednotlivých krajích, jejich činnost i nabídku pro zástupce odborných škol.

Součástí jsou rozhovory, ve kterých zástupci konzultačních center popisují, o jakou formu pomoci a o jaké akce mají zástupci odborných škol největší zájem, s jakými problémy se centra za rok svého fungování potýkala nebo s kolika lektory centrum spolupracuje a jakou má zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacích akcí.

 


Image

Publikace z projektu Pilot S

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

RVPmetodika.jpgPhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007 ISBN 978-80-85118-12-4

Metodická příručka pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném školství usnadní pedagogům středních odborných škol náročnou práci při přípravě školního kurikula. Při její tvorbě vzali autoři v úvahu všechny zkušenosti získané při řešení systémového projektu MŠMT „PILOT S – Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU“, v němž učitelé z třiceti pilotních škol vytvořili své ŠVP pro 24 oborů vzdělání.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky