Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

S čím školám pomáháme?

Hlavním cílem a posláním projektu Kurikulum S je pomoci středním odborným školám při přípravě a zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Bezplatnou poradenskou a konzultační činnost školám přitom vedle Národního ústavu odborného vzdělávání plní od loňského října i jedenáct konzultačních center v krajích.  

Image Odborné školy řeší v současnosti problémy spojené s kurikulární reformou. Kolem 75 % žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť se začalo vzdělávat podle školních vzdělávacích programů. Ve schvalovacím řízení je posledních 45 rámcových vzdělávacích programů (RVP) SOŠ a SOU, z toho 30 pro samostatné obory nástavbového studia. Výzkumný ústav pedagogický připravil také návrh RVP pro praktickou školu.

Zatímco řada škol ještě připravuje nebo teprve začne připravovat nové školní vzdělávací programy, jiné školy mají zájem o odbornou revizi již hotových ŠVP. To se také odráží v dotazech, se kterými se zástupci škol obracejí na Národní ústav odborného vzdělávání. K častým námětům dotazů patří rozpracování průřezových témat nebo klíčových kompetencí do ŠVP,  přepočty časové dotace z RVP nebo závaznost RVP.

 

Pro ilustraci zde uvádíme některé dotazy, na které jsme v poslední době odpověděli.

Image Existují pilotní školy, které ověřovaly obory E odborných učilišť?

Pilotní ověřování ŠVP zahrnovalo pouze 24 oborů, pro které byly vydány RVP v roce 2007.

Image Máme vypracovaný ŠVP pro nástavbové studium podle RVP vydaného v 1. etapě. Chtěli bychom ale vyučovat nástavbový obor Podnikání. Jak máme postupovat?

Informace o tom, jak mají školy postupovat při zařazování nástavbových oborů do rejstříku školy, zveřejnilo MŠMT v roce 2009 na svých webových stránkách.

Image Vytváříme samostatný ŠVP pro zkrácené studium. Je možné použít stejný název jako pro čtyřleté studium? Můžeme kód za lomítkem povýšit z 01 na 02?

Název ŠVP pro zkrácené studium je shodný s názvem ŠVP pro základní formu vzdělávání (čtyřletou denní). Kód je číselným indikátorem oboru vzdělání a součástí jeho oficiálního označení. Nelze s ním libovolně nakládat – měnit jej nebo doplňovat. U názvu ŠVP, i když je shodný s názvem oboru, se kód neuvádí. Pokud chce škola označit ŠVP číselným znakem, např. z důvodů jejich snadného rozlišení, musí zavést vlastní systém.

Image Musíme ve ŠVP dodržet týdenní počty vyučovacích hodin, nebo také celkové počty hodin v RVP?

Předmět/-y je třeba v učebním plánu zařadit tak, aby byly dodrženy obě časové dotace stanovené RVP.

Jana Kašparová

 

Další dotazy a odpovědi lze nalézt zde.

 

Pokud nenajdete řešení či odpověď na Váš problém v častých dotazech na webu projektu ani v metodice tvorby ŠVP nebo v RVP, můžete se s žádostí o radu obrátit na regionální konzultační centra nebo na e-mail kurikulum@nuov_cz.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky