Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Národní přiřazovací zpráva České republiky

Pracovní verze publikace k přiřazovacímu procesu v České republice. Všechny existující kvalifikace jsou přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací a výsledkem tohoto procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích.  

Národní přiřazovací zpráva Národní přiřazovací zpráva (4,39 MB)

Národní přiřazovací zpráva v AJ Národní přiřazovací zpráva v AJ (2,66 MB)


Doporučení o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (dále jen doporučení o zavedení EQF), které bylo schváleno 23. dubna 2008, vyzývá členské státy, aby uvedly do vztahu své národní systémy kvalifikací s úrovněmi EQF. Tento proces je podmíněn splněním deseti kritérií a postupů odsouhlasených Poradní skupinou EQF. Jedním z kritérií je sepsání zprávy o průběhu a výsledcích referenčního procesu a její předložení Evropské komisi. Národní přiřazovací zpráva ČR, která byla vytvořena v Koordinačním centru pro EQF za spoluúčasti odborníků z různých oblastí vzdělávání a jež byla diskutována s různými zainteresovanými stranami, popisuje výsledek přiřazovacího (referenčního) procesu v České republice při respektování všech podmínek stanovených v doporučení o zavedení EQF a Poradní skupinou EQF.

Česká republika přiřadila k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení svůj vzdělávací a kvalifikační systém. Národní kvalifikační rámec, který by společnými deskriptory popisoval úrovně všech kvalifikací, zatím vytvořen není. Existující systém klasifikace kvalifikací získávaných v počátečním vzdělávání (Klasifikace kmenových oborů vzdělání, dále KKOV) a úrovně kvalifikací vedených v registru Národní soustava kvalifikací (dále NSK) přiřazení k úrovním EQF umožňují, a to zejména proto, že jak kurikula pro počáteční vzdělávání, tak deskriptory úrovní a standardy kvalifikací v NSK jsou založeny na zásadě a cíli výsledků učení.

Zpráva v úvodní části vysvětluje vznik zprávy a její účel, v druhé části je popsán vzdělávací a kvalifikační systém České republiky a zajišťování jeho kvality, třetí část podrobně popisuje naplnění deseti kritérií a postupů stanovených Poradní skupinou EQF. Čtvrtá, závěrečná část nastiňuje možný další vývoj v oblasti sbližování vzniklých a vznikajících kvalifikačních rámců pro oblasti vzdělávání, tj. pro počáteční primární a sekundární vzdělávání, pro terciární vzdělávání (vznikající v projektu Q-RAM) a pro další vzdělávání (rámec registru NSK). příloh, které podrobněji popisují postupy, či citují podpůrné materiály a dokumenty, které dokládají oprávněnost výsledku procesu přiřazování. kvalifikace podle glosáře v doporučení o zavedení EQF, kde se kvalifikací rozumí „formální výsledek hodnocení a validace, který je získán v okamžiku, kdy příslušný subjekt stanoví, že jedinec dosáhl výsledků učení podle daných standardů“. Používání termínu kvalifikace v této zprávě je s touto definicí v souladu, přestože chápání tohoto termínu může být mezi různými uživateli v českém prostředí poněkud odlišné.


Vytvořeno v Koordinačním centru EQF při Národním ústavu odborného vzdělávání z podkladů připravených v rámci projektu NCP EQF ve spolupráci s MŠMT,CSVŠ, VÚP.

Podkladové studie

Studie o přiřazení kvalifikací v počátečním vzdělávání k úrovním 1-4 EQF Studie o přiřazování kvalifikací v počátečním vzdělávání k úrovním 1-4 EQF (703,00 KB)

Studie o uvedení úrovní EQF na českých kvalifikačních dokladech Studie o uvedení úrovní EQF na českých kvalifikačních dokladech (95,00 KB)

Studie o zajišťování kvality v terciárním vzdělávání Studie o zajišťování kvality v terciárním vzdělávání (291,00 KB)

Studie o přiřazování kvalifikací v terciárním vzdělávání Studie o přiřazování kvalifikací v terciárním vzdělávání (468,00 KB)

Nahoru

Evropský rámec kvalifikací