Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Činnost ústavu

Ve své práci se zaměřujeme na cíle a obsah odborného vzdělávání, vztah odborného a všeobecného vzdělávání, ukončování studia, vztah odborného vzdělávání a trhu práce, uznávání výsledků školního i neformálního učení, kariérové poradenství a uplatnění absolventů škol.  

- Hlavní cíle
- Výroční zprávy a hospodaření
- Tiskové zprávy


Činnosti ústavu směřující k naplňování jeho poslání a dosahování vytyčených cílů lze rozdělit do několika ucelených oblastí.

Vytváření koncepce a strategie rozvoje odborného vzdělávání – ústav se systematicky zabývá koncepcí počátečního i dalšího odborného vzdělávání v ČR, s využitím výsledků výzkumu zpracovává koncepční dokumenty, navrhuje strategii dalšího rozvoje odborného vzdělávání a podílí se na jejím prosazování a praktickém naplňování. To vše v kontextu celoživotního učení a na základě průběžného monitorování a analýz systému odborného vzdělávání a srovnávání s vývojem a koncepty odborného vzdělávání ve vyspělých zemích (zejména z EU a OECD). V tomto rámci považuje za podstatná zejména následující témata:

- Cíle a obsah odborného vzdělávání (kurikulum a kurikulární politika)

- Tvorba a průběžné naplňování Národní soustavy kvalifikací

- Kvalita odborného vzdělávání

- Struktura a prostupnost vzdělávacích cest

- Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě, zejména pro jedince ohrožené sociální exkluzí

- Institucionální struktura odborného vzdělávání

- Vztah odborného a všeobecného vzdělávání a vztah odborného a terciárního vzdělávání

- Ukončování studia a certifikace, vč. uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

- Monitorování a evaluace systému odborného vzdělávání.

Tvorba, průběžná inovace a posuzování kurikulárních dokumentů – ústav ve spolupráci se školami a dalšími partnery zpracovává, posuzuje a průběžně inovuje kurikulární dokumenty (státní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy).

Podpora implementace kurikulárních dokumentů

- Metodická podpora a poradenství – ústav poskytuje metodickou podporu  školám při tvorbě a inovaci jejich vzdělávacích programů, zejména na základě rámcových vzdělávacích programů.

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – ústav se systematicky podílí na koordinaci, metodické a obsahové přípravě a ve specifických případech i na realizaci DVPP, především učitelů odborných škol. Základním obsahovým vymezením účasti ústavu na DVPP je příprava pedagogických pracovníků odborných škol na projektování a realizaci vzdělávacího procesu. Základní obsahové zaměření činnosti ústavu v oblasti DVPP souvisí jednak s přípravou pedagogických pracovníků odborných škol na tvorbu a realizaci školního kurikula, jednak s přípravou pedagogických pracovníků na poskytování dalšího vzdělávání, včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.

Koordinace sféry vzdělávání a trhu práce

- Sledování potřeb trhu práce – ústav zejména sleduje vývoj ekonomiky, vývoj technologií a nových kvalifikačních požadavků profesí s dopady na odborné vzdělávání a provádí analýzy vývoje zaměstnanosti vč. sledování trendů a srovnávání s vývojem v EU.

- Monitorování a evaluace situace absolventů odborného vzdělávání na trhu práce, zejména z hlediska jejich zaměstnatelnosti – ústav systematicky sleduje a vyhodnocuje uplatnění absolventů škol na trhu práce včetně stavu a vývoje jejich nezaměstnanosti, analyzuje příčiny tohoto vývoje, sleduje a vyhodnocuje trendy ve strukturách zaměstnanosti, zpracovává prognózy budoucího vývoje a navrhuje opatření ze strany školské sféry, která mohou napomoci zlepšení  přechodu absolventů škol na trh práce.

- Poskytování informací o uznávání odborných kvalifikací (o regulujících právních předpisech, uznávacích orgánech, náležitostech žádostí apod.) v souladu se směrnicí 92/51/EHS – ústav působí jako expertní místo pro uznávací orgány při srovnávání vzdělání dosaženého v zahraničí se vzděláním v ČR.

- Koordinace krajských aktivit – ústav rozvíjí spolupráci s orgány krajské úrovně a podílí se na vytváření expertního, poradenského a informačního servisu pro krajskou úroveň.    

Kariérové poradenství

- Koncept systému kariérového poradenství ve školství – ústav se ve spolupráci s dalšími partnery a ve vazbě na existující poradenský systém ve sféře působnosti MPSV podílí na tvorbě koncepce integrovaného systému kariérového poradenství.

- Metodická a vzdělávací podpora, která směřuje především k začleňování tematiky „Úvodu do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol a také k posilování úlohy výchovných poradců v oblasti kariérového poradenství.

- Informační podpora – Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce, který ústav buduje ve spolupráci s dalšími partnery (ÚIV, MPSV) a pravidelně zprostředkovává výstupy tohoto systému všem relevantním uživatelům.

- Poradenské aktivity směrem k veřejnosti – v rámci ústavu působí Centrum kariérového poradenství poskytující individuální poradenské služby zájemcům o studium na středních a vyšších odborných školách, jejich rodičům a zájemcům o další vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Ústav pravidelně informuje veřejnost (zejména zájemce o studium a jejich rodiče) o studijní nabídce středních a vyšších odborných škol prostřednictvím speciálních publikací (Kam na školu), informací v médiích a na svých internetových stránkách.

- Další vzdělávání pro výchovné – kariérové poradce ústav realizuje distanční formou pomocí e-learningových metod.

Příprava a realizace projektů na podporu hospodářské a sociální soudržnosti, zejména z prostředků ESF. Ústav ve spolupráci zejména s MŠMT, MPSV a dalšími orgány veřejné správy vytváří prostor a podporuje účast subjektů z resortu školství v různých typech projektů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a celoživotního učení v ČR.

Mezinárodní spolupráce

- Účast na aktivitách CEDEFOP a ETF – ústav plní funkci kontaktního pracoviště CEDEFOP pro Českou republiku. Podílí se na činnosti evropské informační sítě Refernet a je koordinátorem sítě pro vzdělávání učitelů odborných předmětů, učitelů odborného výcviku, instruktorů a lektorů dalšího odborného vzdělávání  (TTnet) v rámci ČR. Ústav se podílí i na koordinaci spolupráce s ETF, kde má zastoupení v řídícím výboru a poradním sboru.

- V rámci ústavu pracuje Národní centrum EUROPASS, které plní úkoly spojené s uplatňováním tohoto nástroje pro transparentnost odborných kvalifikací v rámci spolupráce členských zemí EU.

- Ústav je (v roli nositele i partnera) řešitelem mezinárodních projektů v rámci programů EU (např. program Leonardo da Vinci) a účastní se řešení dalších mezinárodních projektů.

- Ústav spolupracuje s partnerskými institucemi v zahraničí s obdobným zaměřením. Soustavně rovněž monitoruje činnost OECD v předmětné oblasti.

Jiné aktivity – ústav organizuje a provádí vzdělávací, zkušební a certifikační činnost zejména v oblasti grafických disciplín a používání informačních technologií, vč. aktivit bývalého Státního těsnopisného ústavu.

Nahoru