Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Národní ústav odborného vzdělávání v současnosti

logo.jpg Národní ústav odborného vzdělávání byl založen právě před šedesáti lety. Původně se jmenoval Studijní a informační středisko pro hospodářské nauky odborných škol a postupně vystřídal několik různých názvů. Jeho poslání bylo ale po celou dobu stejné – starat se o úroveň odborného školství v České republice. Velkou část své pozornosti věnoval proto obsahu vzdělání v jednotlivých oborech a podílel se na všech reformních krocích v této oblasti.  

Tvoříme koncepce
Strategie celoživotního vzdělávání - publikace
Role odborného vzdělávání v období ekonomické krize - publikace

Podílíme se na kurikulární reformě ve středním odborném školství
Vytváříme rámcové vzdělávací programy pro všechny obory vzdělání - RVP
Pomáháme školám při reformě - Kurikulum S
Podporujeme školy při vlastním hodnocení, které je předpokladem k inovacím – Cesta ke kvalitě
Postupně zavádíme novou závěrečnou zkoušku pro žáky učebních oborů - NZZ

Podporujeme celoživotní vzdělávání

Usilujeme o proměnu středních škol v centra celoživotního učení, která nabízejí vzdělávací služby svým žákům i dospělým zájemcům. Učitelům přitom pomáháme, aby se stali lektory pro dospělé a vydáváme pro ně metodické příručky - UNIV2-KRAJE
Vytváříme nový systém dalšího vzdělávání dospělých - Koncept 
Zodpovídáme za vznik Národní soustavy kvalifikací, díky níž se mnoha lidem zlepší pozice na trhu práce - NSK2 

Vyhodnocujeme situaci absolventů škol na trhu práce a navrhujeme také opatření, která mohou absolventům pomoci - Vzdělávání a trh práce

Poskytujeme informace o vzdělávací nabídce a uplatnění absolventů škol - CKP

Spolupracujeme s významnými evropskými institucemi
Spolupráce s mezinárodními institucemi a účast na projektech umožňuje NÚOV sledovat vývoj odborného vzdělávání v zahraničí a konfrontovat trendy v České republice s děním v jiných evropských zemích.

  • Spolupracujeme s Evropskou komisí, Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a s partnerskými institucemi v jednotlivých státech. Jsme řešiteli řady projektů v rámci programů Leonardo da Vinci a dalších.
  • Podílíme se na činnosti: UNEVOC (Mezinárodní projekt UNESCO pro odborné vzdělávání), WOCATE (Světová rada sdružení pro technické vzdělávání) a České komise pro spolupráci s UNESCO. Účastníme se na aktivitách evropské informační sítě ReferNet a v rámci ČR koordinujeme mezinárodní síť TT-net zaměřenou na vzdělávání učitelů a mistrů odborného vzdělávání.

Pomáháme zájemcům získat Europass
Pomůže těm, kteří chtějí studovat nebo pracovat v jiných evropských zemích - Národní centrum Europass

Pečujeme o výuku grafických předmětů
jako je psaní na klávesnici, obchodní korespondence, těsnopis, elektronická komunikace a práce s textovými editory. Této problematice se věnuje Státní těsnopisný ústav, který je součástí NÚOV.

Pomáháme fiktivním firmám na školách
Úkolem CEFIF je koordinovat činnost sítě fiktivních firem v České republice.

Vydáváme publikace a periodika
Fond knihovny NÚOV je prostřednictvím systému Clavius přístupný ON-LINE .

Nahoru