Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivity projektu

Aktivity projektu

1. Vytvoření sítí škol – center celoživotního učení
2. Prohlubování vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků
3. Příprava modulových programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření
4. Informační podpora dalšího vzdělávání
5. Propagační kampaň  Učíme se všichni – a rádi!


Na každé z 325 škol zapojených do projektu vznikne centrum celoživotního učení. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečně identifikovaným vzdělávacím potřebám v daném kraji. Každá škola připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatelů, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+, třetí čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do dalšího vzdělávání. Poslední čtvrtina programů bude reagovat na místní specifika. Uvedené kategorie programů jsou pouze orientační, vzájemně se překrývají, jejich smyslem je ukázat různorodost možných programů. Programy dalšího vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku.   

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy modulových programů dalšího vzdělávání, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.). Předpokládáme, že v průběhu projektu se alespoň 2 600 pedagogických pracovníků stane certifikováni lektory dalšího vzdělávání. 

Školy se budou postupně sdružovat do sítí, které budou vytvořeny v každém ze 13 zapojených krajů. Přitom budou doplněny počty škol v již existujících sítích, tak aby bylo v průměru 25 škol v kraji. Konečný počet škol v jednotlivých krajích bude stanoven po zahájení projektu ve spolupráci s příslušnými KÚ a bude ovlivněn velikostí a lidnatostí kraje. Vytvoření sítí posílí pozici škol na vzdělávacím trhu v kraji, umožní lepší koordinaci a vzájemnou spolupráci při přípravě i realizaci programů dalšího vzdělávání. Síť škol v každém kraji bude mít vlastní webový systém, do kterého bude vkládat vytvořené programy dalšího vzdělávání; tyto systémy budou propojeny navzájem a budou provázány s webem nabídky dalšího vzdělávání DAT.  

Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách umožní lépe využívat jejich materiální i personální kapacity, a to v období, ve kterém lze – v důsledku výrazného demografického poklesu středoškolské populace – odůvodněně očekávat snížení požadavků na materiální a personální zabezpečení výuky v rámci počátečního vzdělávání. Realizace projektu přispěje i k vytváření podmínek pro poskytování dalšího vzdělávání v oborech, které nebudou v počátečním vzdělávání – vzhledem k uvedenému poklesu – otevírány.

Nahoru